Tuesday, January 04, 2005

KHOA 12AB DAI HOC NGAN HANG TP.HCM KY NIEM 10 NAM RA TRUONG: BAN DANG LAM GI? O DAU?

Tai Ngay ky niem 9 nam ra truong cua lop 12AB Dai hoc Ngan hang TP.HCM, da bau ra Ban To Chuc Le Ky niem 10 nam ra truong cua lop chung ta trong nam 2005 nhu sau (ten + email):
1. Ms. Thao : thaontt1973@yahoo.com
2. Ms. Lan : ailan13@yahoo.com
3. Ms. Ngoc (ba` 8) : meocon302001@yahoo.com
4. Ms. Trang (co`) : trangnguyen_icb@yahoo.com
5. Ms. Phuong : phuongntt@hotmail.com
6. Mr. Thanh (hue^') : cho lai dia chi email (do dia chi: thanhdtc@yahoo.com khong dung, gui mail khong duoc)
7. Mr. Tuc : dinhtucOCB@yahoo.com
8. Mr. Anh : bmtcoffee@yahoo.com
9. Mr. Ta`i :
10. Mr. Quy' :
(Cac ban trong Ban To Chuc chua co dia chi email hay bo sung)

Ban To Chuc de nghi cac ban Lop 12AB cap nhat day du ho+ten, chuc vu, noi cong tac, so dien thoai di dong, email cua minh vao trang web nay (tai muc comment cua trang web nay hoac gui den email theo cac dia chi email tren) de chung ta tap hop so lieu thong tin voi nhau cho toan the lop (co hinh anh minh hoa cang tot).

Cac ban hay gop y vao chuong trinh to chuc ky niem 10 nam ra truong cua lop trong do co cac noi dung chinh nhu sau:

  1. Kinh phi to chuc va kinh phi dong gop cua moi ban (cac ban co hoan canh kho khan co the xem xet mien giam hoac dong gop dan dan ngay tu bay gio). Noi nhan tien dong gop la ai?
  2. Chuong trinh hoat dong trong nam 2005: tham truong, tham thay co, to chuc le ky niem tai truong va dia diem nha hang
  3. Phan cong cong viec trong Ban To Chuc (ngoai 10 thanh vien neu tren ban nao co quan he voi nhieu ban be trong lop cung nen tham gia)
  4. Trach nhiem cua moi thanh vien trong Lop 12AB: lien lac ban be gan xa trong lop 12AB duoc biet
  5. Co bat ky van de gi can gop y vao trang WEB:
    http://nganhang12ab.blogspot.com/

172 Comments:

Blogger NTSC-12AB said...

This comment has been removed by a blog administrator.

January 4, 2005 at 9:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

January 4, 2005 at 9:20 AM  
Blogger PhamNgocQuy said...

Hi,
Minh la Quy o QuangNgai day
Hoan toan dong y voi y kien cac ban de ra thoi.
Ve thoi gian to chuc thi minh co y kien nhu sau: Thoi gian to chuc nen to chuc vao ca ngay Thu 7 va Chu nhat (vi 10 nam ma)
Vua roi minh co di hop lop 9 nam va co gap mot so ban be nhung de cac ban co thong tin ve minh (nhat la cac ban lau ngay khong gap) cac thong tin ve minh hien nay nhu sau
-Cho o: Quang ngai.
-Cong viec: Ban Quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat (noi xay dung nha may loc dau dau tien cua VN)
-Lien lac: Pham Ngoc Quy, Phong Ke hoach-Hop dong, Ban QLDA NMLD DQ, 208 Hung Vuong- Quangngai, Phone 055.825825 ext 262, mobile 090.3.598626 email quypn@dqre.com.vn hoac phamngocquyvn@yahoo.com
-Tinh trang ban than: van chua co gia dinh. Hien co mot vi tri kha tot tai noi lam viec.
Mong nhan duoc thong tin cua cac ban tai WEB nay.
Chuc cac ban NAM MOI: THANH DAT, SUC KHOE va HANH PHUC
Than ai.
Pham Ngoc Quy

January 4, 2005 at 5:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tran Quoc Anh
Dia chi: 60 Le Hong Phong, TP. Buon Ma Thuot, Tinh Daklak
Dien thoai di dong: 0913.474.605
Email Address: bmtcoffee@yahoo.com
Noi cong tac: NGAN HANG A CHAU - CHI NHANH DAKLAK
Chuc vu: PHO GIAM DOC

January 4, 2005 at 6:23 PM  
Blogger NTSC-12AB said...

HUONG DAN LAI Lan 2: gop y va cung cap thong tin ca nhan cua ban vao trang Web (NHAN HON): http://www.nganhang12ab.blogspot.com theo tuan tu cac buoc sau:
Man hinh 1 (trang chu): Click vao chu "comment" cuoi moi tin can thao luan gop y, hoac bat cu tin nao can thiet cap nhat
2. Man hinh 2: bo qua cac o nhap lieu UserName va Password, Click vao "or Post a anonymous" phia duoi khung
3. Man hinh 3: xuat hien khung vuong, cap nhat thong tin vao khung vuong, sau do: Click "Publish Your Comment"

January 4, 2005 at 6:34 PM  
Blogger Ngoc said...

This comment has been removed by a blog administrator.

January 4, 2005 at 7:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

TRAN NGOC TAM
Noi cong tac: NGAN HANG NAMA CN QUANG TRUNG
CHUC VU : GIAM DOC

Chao cac ban ! ve chu truong minh xin thong nhat va ung ho het minh . Tuy nhien , Cac ban nen dang bao de moi nguoi biet den webside cua lop 12ab de BTC co thong tin thuong xuyen va day du hon.
Than chao!

January 5, 2005 at 1:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

DINH VAN TUC
Noi cong tac: NGAN HANG PHUONG DONG - CN BEN THANH
Tel: 0903.829981
Xin chao tat ca cac ban! Rat mong gap lai cac ban trong thoi gian som nhat.

January 5, 2005 at 2:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

NGUYEN THI AI LAN

January 5, 2005 at 2:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao tat ca cac ban!
Minh co y kien nhu sau:
De co chi phi cho buoi hop lop 10 nam, minh co y kien la nen dong tien truoc tu bay gio. Ban "Thao" mo mot tai khoan the tai Vietcom bank. Thong bao cho tat ca cac ban biet so tai khoan, va so tien de chuyen khoan. Hang ngay thong bao tren trang web ve so du va danh sach dong tien. Danh sach nho dien day du thong tin.
Xin cac ban cho biet y kien them.
Chuc cac ban nam moi an khang va thinh vuong!

January 5, 2005 at 3:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

NGUYEN THI AI LAN.
PHONG KINH DOANH NGOAI TE NGAN HANG DONG A HOI SO
130 PHAN DANG LUU QUAN PHU NHUAN
SO DIEN THOAI CO QUAN :8421112
SO DIEN THOAI NHA :8504055
SO DIEN THOAI DI DONG :0918042413

January 5, 2005 at 3:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

HA KIM NGOC
NGAN HANG FIRST COMMERCIAL BANK
PHO PHONG TIN DUNG
88 DONG KHOI, LAU 2, QUAN 1
DIEN THOAI CO QUAN: 8238111 EX:33
DIEN THOAI NHA 9402348
DIEN THOAI DI DONG 0908130222
EMAIL: nhingocyeu@yahoo.com

January 5, 2005 at 3:54 AM  
Blogger NTSC-12AB said...

De nghi cac ban Lop 12AB khi thong tin len trang WEB lan dau chu y: cung cap day du thong tin:
- Ho & ten
- Dia chi noi o (Home Address) neu co
- So dien thoai lien lac (mobile: dien thoai di dong)
- Noi cong tac & chuc vu
- Dia chi email (Email Address)

January 5, 2005 at 11:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

TRAN QUOC ANH
Chao tat ca cac ban
Chuc cac ban nam moi doi dao suc khoe, an no, chong lon, nhieu bo, lam vo
Tu hom nay (today) toi se nho ten ban nao toi se dua thong tin len va cac ban se thi dua voi toi (compete with me) xem ai nho nhieu ten hon. Co gang nhe!!! (Do your best!), sau day la danh sach ban be 12AB ma toi con nho (remember):
1-Quy' beo 2-Quy' Tien Giang 3- Lan vo QuyTG,3- Ta`i 4-Trinh vo Tai,5-Quoc Thang 6-Minh vo Thang,7-Phong (pal),8-Trang vo PhongPal, 9. Phong dui (ACB), 10- PHuong Nam (tien giang),11- Tam lit,12-Ai lan Q8,13-Thu Thao Q8,14-Ngoc ba8,

January 5, 2005 at 2:12 PM  
Anonymous Anonymous said...

PHAM DUY NHON

Đầu tiên, xin hoan nghênh bạn nào có ý tưởng hay là thiết kế trang web riêng cho lớp 12AB của chúng ta.
Lâu quá rồi, không gặp được các bạn hoặc chỉa gặp và người cũng không được vui lắm. Hy vọng lần kỷ niệm 10 năm ra trường sẽ được gặp lại tất cả các bạn.
Thông tin cá nhân của mình như sau:
-Nơi làm việc: Ngân hàng No&PTNT Gò Vấp
-Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ (sắp bị cách chức!?)
-Địa chỉ nơi làm việc: 22 Quang Trung, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
-Điện thoại liên hệ: 0913 165822 (or 0919 353756)
-Email: phamduynhon@vol.vnn.vn
-Tình trạng gia đình: đã có 01 vợ, 02 con (đều là trai)

Về chủ trương tổ chức kỷ niệm 10 năm ra trường mình có ý kiến như sau:
1-Cử Ms Thu Thảo làm thủ quỹ
2-Tạm đóng lần thứ nhất 500.000 đồng/người (sẽ đóng tiếp nếu thấy không đủ chi tiêu?
3-Nên dự trù tổ chức thật long trọng
4-Ban tổ chức nên chủ động liên hệ với những bạn ở xa (tính từ Tp.Hồ Chí Minh)để thông báo.
5-Bạn nào biết thông tin về những bạn không có điều kiện truy cập website này nên thông báo lên website cho Ban tổ chức và các bạn khác liên hệ.
6-Thông báo số tài khoản để chuyển tiền nộp quỹ lên website.

Đầu năm, chúc tất cả các bạn vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt. Riêng Ban tổ chức họp mặt, hy vọng các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả do bạn bè tín nhiệm và ủy thác.
Hẹn gặp lại các bạn!

January 6, 2005 at 3:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

TRẦN QUỐC ANH
Trời ơi! Gặp bạn Nhơn , bạn Túc, bạn Quý beo trên trang Web này mình mừng và cảm động quá. Bữa nào rảnh lên TP. Buôn Ma Thuột chơi, khi đi nhớ mang theo nhiều tiền rủ nhiều bạn cùng đi, có nhiều tiền và nhiều bạn đi chơi với mình vui lắm. Hi hi hi!!!

January 6, 2005 at 6:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

minh la Nguyen Huynh Phu Long - Gia Lai
Rat vui vi da co dip gap mat cac ban ( du chi tren mang may tinh )va se vui hon neu chuong trinh to chuc thanh cong va day du cac thanh vien cua lop.
+ Ve ban than
- Noi cong tac: ngan hang DT&PT chi nhanh Gia Lai
- Chuc vu: pho giam doc chi nhanh Chuse
- DT CQ:059.885718 DTDD : 0903504763
- Tinh trang gia dinh : 1 vo, 1con
+ Gop y cho chuong trinh:
- De nghi cac ban trong BTC thiet ke truoc chuong trinh, thoi gian, dia diem, kinh phí...dua len mang . Tren co so cac thong tin nay chung ta se bo sung, tham gia them. sau khi thong nhat cac thong tin nay se duoc dang tai chinh thuc tren mang va phuong tin thong tin dai chung (neu co kha nang)
Chuc cac ban khoe , cong tac tot, va hen gap lai

January 7, 2005 at 7:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

PHẠM DUY NHƠN
Mẹ ơi! cái thằng Bờm này dạo này "Đểu thật"!
Mời anh em lên Buôn Mê Thuột mà bảo phải đem theo nhiều tiền nữa!
Sao mày không rủ bọn tao lên trên đó cưỡi voi hả?
Gặp lại sau.

January 8, 2005 at 11:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

PHẠM NGỌC QUÝ
Chào các bạn.
Theo ý kiến riêng của mình thì thực ra việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 10 năm là quá sớm-còn đến 11 tháng nữa mà. Mình cho rằng chủ trương thì ai cũng đồng ý thôi. Mình ở QN mà mình vẫn thấy không khó khăn gì khi tham dự họp lớp thì việc tham dự Lễ 10 năm không còn là chuyện phải bàn.
Mong rằng WEB này hiện nay để dùng trao đổi thông tin, tâm tư tình cảm của các bạn với nhau. Mình thấy như thế này hay hơn nhiều so với việc trao đổi qua điện thoại. Cảm ơn bạn nào đã lập WEB này (à NTSC12AB là ai thế?).
Thân ái.

January 9, 2005 at 8:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

January 10, 2005 at 8:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

STT TEN - CO QUAN TINH MOBILE
1 LAM THI THOA - CONG TY CP CAN THO CAN THO
2 NGUYEN VAN THANH - CONG TY THANH NIEN HCM
3 NGUYEN THI TUYET TRAM - CORA HCM
4 TA THI XUAN HOA - CTY LEASING NHNNo HCM 913.151.215
5 NGUYEN THI THU PHUONG - GEMADEPT HCM
6 TIN NGAN HANG NHA NUOC HCM
7 NGUYEN THI HONG NHUNG - NH ANZ HCM
8 NGUYEN HO HOANG PHUC - NH BFCE HCM 908.668.536
9 NGUYEN THI TUYET MAI NH CHINFON HCM
10 HUE QUYEN - NH CHINFON HCM
11 LOAN - NH CHINFON HCM
12 THU TRANG NH CONG THUONG HCM
13 NGUYEN PHU LONG - NH DAU TU & PHAT TRIEN GIA LAI
14 HUYNH THI MINH VAN - NH DAU TU & PHAT TRIEN HCM 913.776.399
15 THU OANH NH DAU TU & PHAT TRIEN HCM
16 TRUNG - NH DAU TU & PHAT TRIEN HCM
17 HUYNH NGOC LAN CHI - NH DAU TU & PHAT TRIEN HCM
18 LE QUOC VIET NH DAU TU & PHAT TRIEN KIEN GIANG
19 DO DINH DIEP - NH DAU TU & PHAT TRIEN VUNG TAU
20 HOANG CONG HOA - NH DAU TU & PHAT TRIEN VUNG TAU 913.170.747
21 HAI NH DAU TU & PHAT TRIEN VUNG TAU
22 HA KIM NGOC - NH FIRST COM (TRUNG QUOC) HCM
23 HIEN - NH HSBC HCM
24 QUANG - NH NGOAI THUONG BINH DUONG
25 DUC - NH NGOAI THUONG GIA LAI
26 THANH PHONG NH NGOAI THUONG HCM
27 DINH THI XUAN TRANG - NH NGOAI THUONG HCM
28 CAO THI THUC LINH - NH NGOAI THUONG NHA TRANG 903.558.998
29 HUU THAO NH NONG NGHIEP&PTNT DONG THAP 918.246.806
30 HUU TRONG - NH NONG NGHIEP&PTNT HCM
31 TRAN QUOC ANH - NH TMCP A CHAU DAKLAK 913.474.605
32 DO THI DOAN TRANG NH TMCP A CHAU HCM
33 NGUYEN THI THU THANH - NH TMCP A CHAU HCM
34 BUI TAN TAI - NH TMCP A CHAU HCM 918.018.990
35 NGUYEN THANH PHONG NH TMCP A CHAU HCM
36 TUYET NHUNG - NH TMCP A CHAU HCM
37 TRAN THI DOAN TRINH - NH TMCP A CHAU HCM
38 NGUYEN VAN SANH NH TMCP A CHAU NHA TRANG 905.137.767
39 NGUYEN MINH DAT - NH TMCP DONG A BINH DUONG 913.605.035
40 NGUYEN THI AI LAN - NH TMCP DONG A HCM 918.042.413
41 TRAN NGOC TAM NH TMCP NAM A HCM 903.920.380
42 NGUYEN THI HANH - NH TMCP NHA DBSCL HCM
43 THAN DUC THUAN - NH TMCP PHUONG DONG HCM 903.804.141
44 DINH TUC NH TMCP PHUONG DONG HCM 903.829.981
45 NGUYEN THI THANH THUY - NH TMCP SAI GON HCM 913.159.027
46 HUNG PHI - NH TMCP SAI GON CONG THUONG HCM 913.118.686
47 NGO TIEU NH TMCP SAI GON THUONG TIN HCM 913.627.067
48 TON THAT DIEN KHOA - NH TMCP XUAT NHAP KHAU HCM 918.089.443
49 NGUYEN NGOC HA - NH TMCP XUAT NHAP KHAU HCM 903.186.145
50 PHAM NGOC QUY NM LOC DAU DUNG QUAT QUANG NGAI
51 BUI TIEN HOAI - Prudential HCM 903.648.497
52 MY DUC - AN GIANG
53 THUY LINH BEN TRE
54 CHAN HUNG - BINH DUONG
55 TRAN DINH BONG - BINH DUONG
56 NGUYEN MINH HUY BINH THUAN
57 NAI DUYEN - DA LAT
58 NGUYEN THI THU THAO - HCM 918.010.109
59 NGUYEN THI BICH THUY HCM
60 TRAN THIEN MINH TAM - HCM
61 DAI - HCM 909.184.377
62 LE THI PHUONG LAN HCM
63 QUY - HCM
64 HUYNH VAN MINH - HCM
65 LY LIEM HCM
66 DANG VO QUOC THANG - HCM
67 NGUYEN THANH PHONG - HCM
68 VU HUNG HCM
69 VU ANH - HCM
70 TUAN - HCM
71 DINH HCM
72 TRONG DUC - HCM
73 ANH - HCM
74 THUY TRANG HCM
75 HANG - HCM
76 THUY - HCM
77 NGUYET LONG AN
78 HONG HUE - TIEN GIANG
79 LU TRAN PHUONG NAM - UKRAINE
80 GIA HONG VUNG TAU
81 THANH -
82 CONG NGHI - 913.994.246
83 LAN CHI
84 TRANG -
85 HOA -
86 THANH PHONG (NU)
87 TU TRINH -
88 NGUYEN THI THU HONG -
89 VIET
90 TOAN -
91 HUNG -
92 MINH TAM
93 HOANG DINH NHAT -

January 10, 2005 at 11:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao tat ca cac ban, minh la TRONG DUC. Xin gui loi chuc tot lanh den tat ca ba con 12AB.
DT 0913902923
Email: duc_nguyentrong@hotmail.com

Xin cam on ban nao da dung ra xay dung trang web nay de co the lien lac duoc voi moi nguoi(ban nao vay? co phai Quoc Anh khong?). Minh co the dung font tieng viet gi de su dung vay? nhieu cho minh khong doc duoc va dung tieng Viet khong dau nhu nay khong "suong' lam!

January 11, 2005 at 2:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

TRAN QUOC ANH:
DE CO THE SU DUNG TIENG VIET KHI VIET, MAY TINH CUA CAC BAN CO CAI SAN VietKey2000 -> Mo man hinh cua VietKey2000 -> Click vao "Char Sets" -> Click "Unicode Compound"
Co`n ca'c font tieng Viet kha'c: cac ban chuyen sang che do Unicode, se go tieng Viet binh thuong theo kieu VNI hay Telex

January 11, 2005 at 11:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

Xin chào tất cả các ban lớp 12AB
Mình là Hùng Phi, Phi rất đồng tình với BTC về việc tổ chức kỷ niệm 10 năm của lớp, Nói thật là trước đây Phi rất ít tham gia các phong trào của lớp, nhưng dịp này thì nhất định sẽ tham gia, Phi có ý là BTC hảy chịu khó lên phương án tổ chức cụ thể trước thì các bạn mới biết mà tham gia ý kiến đóng góp.

Xin nói riêng Quốc Anh là cám ơn Q.Anh đã nhắn tin cho Phi nhưng do hôm rồi Phi có việc bận nên hôm nay mới xem được.

Xin chào các ban.

January 12, 2005 at 7:44 PM  
Blogger NTSC-12AB said...

Ban To Chuc quyet dinh cu Ban Nguyen Thi Thu Thao (Q.8) lam Thu Quy. De nghi ban Thao chu dong mo tai khoan thanh toan giao dich. De dam bao an toan tien gui, cac ban truoc khi gui tien lien he voi Ban To Chuc va voi Ban Nguyen Thi Thu Thao so DTDD: 0918.010.109

January 13, 2005 at 6:51 PM  
Blogger Ton That Dien Khoa said...

Hello tat ca cac ban,
Minh vua moi biet cac ban o ca noi day. Giu lien lac nhe
Dia chi email: dienkhoa@yahoo.com, dthoai co quan 8251140 Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam (Eximbank)

January 14, 2005 at 6:06 AM  
Blogger Ton That Dien Khoa said...

This comment has been removed by a blog administrator.

January 14, 2005 at 6:07 AM  
Blogger Ton That Dien Khoa said...

This comment has been removed by a blog administrator.

January 14, 2005 at 6:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

Thân chào toàn thể các bạn 12AB!

Tui là Quang Ánh, lâu nay ít tham gia các hoạt động của lớp nên rất vui được gặp lại các bạn!

Xin Ban Tổ Chức rất nhiều!Hẹn gặp lại tất cả

Mobile : 090 394 5320
Email : ctgroup@hcm.vnn.vn

January 18, 2005 at 2:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Xin chao tat ca gia dinh 12AB
Toi ten: Nguyen Minh Dat, hien cong tac tai Ngan Hang Dong A Chi nhanh Binh Duong
NR: 79/2B, Ba Trieu, thi Tran Hoc Mon.Tel:(08)7100528-0913605035-Email: datuyenvy@hcm.fpt.vn
CQ:15,Dinh Bo Linh, TX Thu Dau Mot,Binh Duong.Tel:(0650)859449.
Toi nghi chung ta co nhieu thoi gian de chuan bi 10 nam tot nghiep. Toi de cu: Quy lop truong, Tai ACB, Hoai Prudential vao Ban To Chuc (BTC). BTC co trach nhiem soan thao va cong bo chi tiet lich trinh ky niem, so tien dong gop va thoi gian dong gop. Truoc mat, can thong tin cho moi thanh vien 12AB biet de co y kien va co su thong nhat cao. Theo toi, y nghia viec to chuc la tot, nhung cai kho la co tap hop duoc nhieu thanh vien vao cung mot thoi diem hay khong? Viec nay, cac ban can cho y kien va xac dinh ro thoi diem de hau het cac ban xa gan deu tham du duoc.
Cam on ban nao (la ai vay?) da mo trang Web nay de gia dinh 12AB co the sum hop sau 10 nam ly tan.

January 21, 2005 at 6:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

Xin chao tat ca gia dinh 12AB
Toi ten: Nguyen Minh Dat, hien cong tac tai Ngan Hang Dong A Chi nhanh Binh Duong
NR: 79/2B, Ba Trieu, thi Tran Hoc Mon.Tel:(08)7100528-0913605035-Email: datuyenvy@hcm.fpt.vn
CQ:15,Dinh Bo Linh, TX Thu Dau Mot,Binh Duong.Tel:(0650)859449.
Toi nghi chung ta co nhieu thoi gian de chuan bi 10 nam tot nghiep. Toi de cu: Quy lop truong, Tai ACB, Hoai Prudential vao Ban To Chuc (BTC). BTC co trach nhiem soan thao va cong bo chi tiet lich trinh ky niem, so tien dong gop va thoi gian dong gop. Truoc mat, can thong tin cho moi thanh vien 12AB biet de co y kien va co su thong nhat cao. Theo toi, y nghia viec to chuc la tot, nhung cai kho la co tap hop duoc nhieu thanh vien vao cung mot thoi diem hay khong? Viec nay, cac ban can cho y kien va xac dinh ro thoi diem de hau het cac ban xa gan deu tham du duoc.
Cam on ban nao (la ai vay?) da mo trang Web nay de gia dinh 12AB co the sum hop sau 10 nam ly tan.

January 21, 2005 at 6:44 AM  
Blogger tranquocanhcoffee said...

Chào mừng bạn Ánh và bạn Đạt tham gia vào trang WEB Lớp 12AB của chúng ta. Các bạn nếu biết thông tin của các bạn khác chưa có trong danh sách trên hoặc có tên trong danh sách trên nhưng chưa có thông tin họ&tên, điện thoại, địa chỉ đầy đủ hãy cập nhật vào trang WEB này để thuận tiện cho các bạn khác liên lạc và Ban Tổ Chức tổng hợp lại dữ liệu liên quan đến toàn thể sinh viên Lớp 12AB. Các bạn hãy thường xuyên thông tin lên trang WEB http://www.nganhang12AB.blogspot.com/ và giao lưu với các bạn khác. Cám ơn các bạn.

January 22, 2005 at 3:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

PHẠM NGỌC QUÝ
Hi, chào mọi người.
Tết sắp đến rồi nên hình như ai cũng bận rộn không thấy vào mạng. Nhân dịp Năm mới mình chúc tất cả các bạn và gia đình 1 năm mới:
SỨC KHOẺ-HẠNH PHÚC-AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Thân ái.
Quý

February 3, 2005 at 5:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

TRẦN QUỐC ANH
Năm mới Ất Dậu, Quốc Anh chúc các bạn mạnh khỏe vui vẻ: bạn nào chưa có gia đình thì sẽ cưới vợ/cưới chồng (nhớ mời mình với!!!), bạn nào chưa có con hay sinh con vì năm Gà dễ đẻ như gà lắm (có con rồi hãy đẻ thêm đứa nữa),chưa có con trai hãy đẻ con trai, chưa có con gái hãy đẻ con gái (nói chung hãy đẻ theo ý muốn: trường hợp muốn tư vấn đẻ con theo ý muốn hãy hỏi Quốc Anh - mình rành chuyện này lắm!!!), bạn nào chưa có nhà hãy xây nhà, bạn nào chưa có bồ sẽ có bồ mới (bạn nào có rồi có thêm cũng chẳng sao). Các bạn nhớ lời mời của mình, năm mới hãy đến Buôn Ma Thuột, năm Ất Dậu ở Buôn Ma Thuột nhiều gà lắm (toàn là loại siêu thịt). Chào tất cả các bạn.

February 8, 2005 at 12:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

chao
Minh : Thu Phuong
Biet trang web nay cham qua, gio moi vao va that su vui khi doc rat nhieu 'comment' cua cac ban.

Minh bo sung them danh sach lop12AB:
Le Ngoc Ho`a - Tel.8600207 (home)
Lam To Uyen - HCM - Tel.8374771 (home)
Ngoc Minh - IVB HCM
Quang Nhan - HCM


Nhan rieng cho DDa.i:
Nguoi sap lay vo co khac, hay khoe va nhac den "ba xa" nhieu the. Cu lay vo di, den luc do chi muon dau cho mau. Hii...

February 23, 2005 at 9:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban,

Rat vui gap lai cac ban tren Online.
De tien lien lac minh xin dinh chinh lai thong tin sau:

Le Minh Dai
ACB-442 Nguyen Thi Minh Khai,Q3
MB: 090 819 4377 or 8334 085 Ext416

Hi Phuong"U'":bi e' 35 nam roi bay gio co duoc la mung chu sao. Neu " U'" ma o khong den gio thu xem, se biet ngay ma. hihi....

March 1, 2005 at 2:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

TRAN QUOC ANH SAID:
SINH VIEN 12AB DAU HET ROI? LAU LAM VI BAN VIEC GIA DINH, TANG GIA BOI ROI KHONG LEN MANG DUOC, NAY LEN LAI THI CHA CO AI? CHAN THAT!!! BAY GIO DA LA THANG 4/2005 ROI, CAC BAN CHUAN BI CHUONG TRINH HOP LOP 10 NAM DI LA VUA.
QUOC ANH

April 17, 2005 at 8:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

Phạm Ngọc Quý
Chào mọi người, mọi người quên mất cái WEB này rồi hay sao, chẳng thấy ai lên tiếng cả. Sôi nổi một chút đi chứ. Mọi người thế nào thì không biết chứ riêng mình khi nhận được tin của các bạn tại WEB này mình rất vui, liên lạc qua dt không hay bằng.
Chúc mọi người vui.
Quy

May 23, 2005 at 11:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tran Quoc Anh said (24/5/2005):
Thu 4, Ngay quoc te thieu nhi 01/06/2005 la ngay cuoi cua Ly - Liem. Ban nao ranh den tham gia cho vui tai Nha hang Sinh Doi - so 120 Ly Thai To Q.3 Tp.HCM

May 24, 2005 at 2:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hi all,
Tui thấy toàn nam nhi lên Web thôi, mấy chị bận nấu cơm, chăm con hết rồi.
+ Huỳnh Thị Minh Vân
+ P.306 Chung cư 52/2 Thống Nhất, P.Tân Thành, Q.Tân phú
+ 0913776399, H:4089047, Off: 7505376; 7540556/7540557 (202)
e mail: vanht@bidvtt.com
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tân Tạo, Q.Bình Tân
Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp.

Tui còn nhớ 01 ngừơi: Mr. Cường - "Say you will", chưa thấy nhắc đến trong ds. Where are you?

June 30, 2005 at 9:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Minh biet truoc day Mr Cuong co di du hoc tai Uc, nhung tu do den nay khong co thong tin la hoc xong chua, hoac dang lam gi. Chac no bi bien thanh Kanguru roi... (Quoc Anh)

September 9, 2005 at 12:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

Phạm Ngọc Quý
Ngày kỷ niệm cũng sắp đến rồi mà sao chẳng nghe nói gì cả vậy, máy của mình online nên thỉnh thoảng vào đây xem có ai vào mạng không thì chẳng thấy ai cả, có mỗi mình với Quốc Anh hay post comment lên trên này thôi.
Vụ kỷ niệm mọi người phải cố gắng lên chứ, mình ở xa không giúp được gì cho các bạn nhưng chắc chắn mình sẽ ủng hộ chương trình các bạn đưa ra.
Chúc mọi người vui

September 15, 2005 at 9:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

BAN TO CHUC XIN THONG BAO

November 14, 2005 at 6:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

BAN TO CHUC XIN THONG BAO VE VIEC HOP MAT KN 10 NAM RA TRUONG

1.CAC BAN CO MAT LUC 8H SANG NGAY 04/12/2005 CHU NHAT - TAI "KHU DU LICH VAN THANH"

November 14, 2005 at 6:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC THONG BAO TIEP:

2.CAC BAN NOP TIEN VAO TAI KHOAN : HA KIM NGOC - SO TAI KHOAN 8039279 - NGAN HANG A CHAU SO GIAO DICH-

3. MOI NGUOI LON NOP 300.000 DONG
CHUONG TRINH KHUYEN MAI NHU SAU:

+ MOT NGUOI LON DI CUNG NOP THEM 200.000 DONG
+ HAI NGUOI LON DI CUNG NOP THEM 300.000 DONG
+ TRE EM KHONG PHAI NOP

November 14, 2005 at 6:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

BAN TO CHUC XIN THONG BAO TIEP:

4. CAC BAN CO GANG NOP TIEN TRUOC 25/11/2005 DE BAN TO CHUC DAT TIEC, MUA QUA LUU NIEM ...

5. BAN TRINH + TAI CO TRACH NHIEM DAT CHO TRUOC.

6. NGAY 26/11/2005 : GOI THIEP MOI THAY CO.

BTC XIN THONG BAO CAC BAN
MOI THAC MAC XIN LIEN HE 098.8657565 NGOC, 0903.829981 TUC, 0903.351900 TRINH
BTC

November 14, 2005 at 6:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

BAN TO CHUC XIN THONG BAO TIEP:

6. DO TAI KHOAN HIEN TAI CO NHAN KHOAN UNG HO GIUP BAN "PHU" NEN CAC BAN NOP TIEN NHO GHI NOI DUNG "NOP TIEN HOP MAT" DE TIEN VIEC THEO DOI.

BTC.

November 14, 2005 at 6:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

NGOC OI! TAI TRINH DA DAT CHO CHUA
- MINH SE GOI TIEN THEO TAI KHOAN CHI DINH
- NOI TO CHUC CO BANGRON KHONG?
- DA DAT KY NIEM CHUONG CHUA? (DE GAN CHO CAC BAN KHI DI VAO)
- DA IN DANH SACH LOP 12AB CHUA? (DE PHAT CHO CAC BAN THAM DU)
- DA CHUAN BI DIEN VAN BUOI LE CHUA?
- DA CO TO CHUONG TRINH BUOI LE CHUA? (DE PHAT CHO CAC BAN KHI DI VAO)
- BAO CHO THAY CO THAM DU DE THAY CO CHUAN BI DIEN VAN DAP TU
- THONG BAO CHO CAC BAN AI CO CAMERA, MAY ANH MANG THEO DE QUAY PHIM CHUP ANH. DAY LA CO SO DE SAU NAY CO THE PHAT HANH KY YEU KHOA 12AB!...
- MINH : TRAN BA PHUOC, NOI CT: NGAN HANG NAM A 97BIS HAM NGHI Q1, DT:089141192,08213660, DT NHA 088613909, 0918430246, EMAIL: PHUOCEURO.YAHOO.COM

November 16, 2005 at 10:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

Mình là Phú Long (BIDV Gia Lai) xin thông báo đến các bàn 12AB. Hiện nay mình không thể đi dự họp lớp được vì hết hạn ngạch (quota - Vocannhan). Rất mong nhận được sự can thiệp gần xa của các chiến hứu . Đặc biệt là các nữ chiến hữu (SOS). Mọi sự trợ giúp xin liên hệ ĐTCQ: 059.821580 DĐ : 090.504.763.
các sự trợ giúp phải thực hiện nhanh chóng và có hiệu lực đến hết ngày 25/11/2005

November 18, 2005 at 2:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

Mình là Phú Long (BIDV Gia Lai) xin thông báo đến các bàn 12AB. Hiện nay mình không thể đi dự họp lớp được vì hết hạn ngạch (quota - Vocannhan). Rất mong nhận được sự can thiệp gần xa của các chiến hứu . Đặc biệt là các nữ chiến hữu (SOS). Mọi sự trợ giúp xin liên hệ ĐTCQ: 059.821580 DĐ : 090.504.763.
các sự trợ giúp phải thực hiện nhanh chóng và có hiệu lực đến hết ngày 25/11/2005

November 18, 2005 at 2:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

Mình là Phú Long (BIDV Gia Lai) xin thông báo đến các bàn 12AB. Hiện nay mình không thể đi dự họp lớp được vì hết hạn ngạch (quota - Vocannhan). Rất mong nhận được sự can thiệp gần xa của các chiến hứu . Đặc biệt là các nữ chiến hữu (SOS). Mọi sự trợ giúp xin liên hệ ĐTCQ: 059.821580 DĐ : 090.504.763.
các sự trợ giúp phải thực hiện nhanh chóng và có hiệu lực đến hết ngày 25/11/2005

November 18, 2005 at 2:26 AM  
Blogger emyeu said...

Phước EURO ơi tớ là ĐứcDOLLA đây. Hôm qua tờ vửa mở tủ lấy tiền để đóng góp cho buổi họp lớp thì bị cả đống tiền đè gẫy chân hiện đang phải bó bột. Nói với các bạn giúp tớ bằng cách mỗi người đến nhà tớ chở đi vài tấn xài chơi.

November 18, 2005 at 2:31 AM  
Blogger emyeu said...

Hiện nay tình trạng của ban Long (BIDV Gia Lai) đang hết sức khó khăn. Mình đã nhiều lần góp ý áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật cá nhân để cậu ta được tự do "điếu đóm", nhưng lần này mình e hơi khó đề mọi người phát huy tinh thân tập thể lên tiếng hỗ trợ long trong việc thanh minh với vợ về buổi họp mặt long trọng này.
Với phương châm " tất cả vì sự đông vui của cuộc họp mặt" rất mong nhận được sự can thiệp kịp thời của các bạn

November 18, 2005 at 2:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

goi PHU LONG (BIDV GIA LAI): sau khi van dung cac ky nang cua ban than va tra tim them sach vo, cuoi cung thay chi co ke "tra bai nhuan nhuyen" la ke sach cuoi cung co kha thi. Ap dung ke sach nhu sau: sang tra bai 3 lan, trua tra bai 3 lan, toi tra bai 3 lan. Tuy nhien do phai di lam (tron uong cafe duoc chu ve nha kho lam) do vay chi co cach tra bai vao buoi toi. Nhu vay can thuc hien 9 lan/toi tu nay cho den luc di hop lop. Bao dam ba xa cho di lien! Tuy nhien day la dang kho nhuc ke chi ap dung thoi gian ngan neu khong coi chung tau hoa nhap ma nhen LONG! (PHUOC)

November 21, 2005 at 9:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chào tất cả các bạn,
Rất vui khi giữ được liên lạc với các bạn.
Tôi là Hoài, có bà xã là Yến, học cùng lớp. Song cuộc đời mình "ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh" nên chẳng được ai nhớ tới. Mong các cao thủ, nội công thâm hậu chỉ giáo giúp để mình có thể được gặp nhau thường xuyên.
Hiện tôi đang "làm lính" cho Cty Prudential, còn bà xã là nhân viên kế toán của Cty ASCO.
Số ĐT liên hệ: 0918 033 989.
E-mail:buitienhoai@yahoo.com
Nhân đây, tôi nghĩ cả lớp ta cũng nên gởi lời chúc mừng đến bạn Trần Kỳ Hải, sắp hết kiếp làm "hàng tồn kho lâu ngày, chờ thanh lý". Hí hí hí.
Hoài rất nhớ tất cả các bạn, đặc biệt các bạn ở xa, như Quý QNgãi, Quốc Anh, Long cao nguyên, Nghi Phú Quốc, Minh, Sanh, Liên, Linh Nha trang, Đức, Hằng Quy Nhơn, Hoàng, Tính Bến tre, Việt Rạch giá, Hùng, Quang bình dương ....
Hẹn gặp mặt tại lễ kỷ niệm 10 năm "hạ san".
(Theo mình biết, là rất nhiều bạn chưa biết đến web site của lớp cũng như buổi họp mặt sắp tới đâu, nên các bạn thử áp dụng chiêu "thà giết lầm hơn bỏ sót", gặp ai báo nấy. Ok?)

November 24, 2005 at 7:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

Sap toi ngay hop lop roi nen mong Ban to chuc dang tai danh sach nhung ban da chuyen tien (de cac ban biet ma nhac nho nhung ban chua chuyen tien). Co le nen co mot buoi hop vao thu 7 hay chu nhat 26-27/11 de ra soat lai ctac chuan bi toi dau de cung nhau ho tro phoi hop! (Phuoc)

November 24, 2005 at 9:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

THONG BAO "Hoa toc"

Hom nay,vao luc 12.30 ngay 26.11.2005 Ban VAN DONG chinh thuc lam chuong trinh de chuan bi ngay hop lop (4/12/2005)
+ VI TRI: KHU DU LICH VAN THANH

Ngoai ra thong bao cac ban (Nam + Nu) choi duoc bo mon Tennis thi dang ky som de tham du giai "12AB - DAI HOC NGAN HANG LAN I"
- Lich thi dau:
+ Chieu T7 (3/12/2005)Vong loai
+ Sang CN(4/12) Tran chung ket
- BTC: Van Liem: 0903113355
Quoc Anh: 0913474605

DA 10 THAM THOAT TROI QUA RAT NHANH, 150 CON NGUOI MOI NGUOI 01 HUONG. LIEM HY VONG NHAN DIP NAY TAT CA CAC BAN TAP HOP DAY DU TAI
Khu du lich:
" V A N T H A N H"

November 25, 2005 at 7:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

CHUONG TRINH CUA BUOI LE:
TO CHUC TAI KHU 4 VAN THANH,CAC BAN DEN DO SE CO HUONG DAN

8:00-9:00 : TIEP KHACH
9:30 - 11:30: KARAOKE
11:30 - BAT DAU LAM LE
CO THUE DEN CHIEU +MAN HINH DE : CHIEU NHUNG HINH ANH 10 NAM TRUOC
CO HAT VOI NHAU+

MON AN :
1. GOI MUC THAI LAN
2. TOM SU HAP NUOC DUA
3. CA DIEU HONG NUONG LA SEN
4.DUI TRUU NUONG KHOAI
5.MIEN XAO CUA
6. LAU HAI SAN CHUA CAY BUN
7. TRAI CAY THAP CAM
(1.560.000 DONG/BAN)

BTC XIN THONG BAO DANH SACH CAC BAN NOP TIEN NHU SAU:
1.2.TRINH +TAI :600.000
2.PHUOC :300.000
4.5.DIEP +VO: 500.000
6.7.HOA + AI LAN : 600.000
8..MINH VAN : 300.000
9. THU OANH : 300.000
10. THANH : 1.000.000
11. LIEM : 2.000.000
12. THU TRANG : 300.000
13. NGOC : 300.000

NGOAI RA DANH SACH CHAC CHAN THAM DU GOM CO :

14. QUOC ANH
15. TUC
16. VAN MINH
17. DOAN TRANG+ QUYEN+ THAO

MONG CAC BAN THAM DU DANG KY SOM

November 27, 2005 at 8:18 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban!
Minh la Nguyen Thai Minh Quang, hien dang cong tac tai Vietcombank Binh Duong (dien thoai : 0913785919)rat vui khi duoc doc tat ca nhung mau tin nhan di dom, de thuong, nhung nhieu tinh cam cua tat ca thanh vien lop 12AB.
Minh danh gia cao su no luc cua Ban to chuc KN 10 nam ngay ra truong.
Cac ban o xa co gang sap xep ve du nhe!

November 27, 2005 at 11:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Danh sach Cac ban dang ky dong gop:

1. Huynh Van Minh 2.000.000d
2. Tran Ngoc Tam 1.000.000d
3. Ngo Duc Duy 2.000.000d
4. Dinh Van Tuc 500.000d
5. Bui Tan Tai Du kien nop them, nhung chua tiet lo con so!

November 28, 2005 at 2:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hi all,

Truc Dao cam dong vo cung khi biet lop minh co website rieng. Da 10 nam roi con gi..."I miss you all". Khong biet co ai con nho den TD khong hi?

TD biet den website nay moi sang nay thoi 11/28/05. Cam on Trang cao da cho Dao hay..... Dao se dong gop vao buoi le nay. Se lien lac voi ban Ngoc trong nay mai.

De TD noi tom tat tinh hinh gd of minh cho cac ban hay:

Cho o: California
Cong viec: Bookkeeper @ Orange County Council, Boy Scouts of America
Gia dinh: 1 chong, 1 con
lien lac: cell:714-553-0044 Work: 714-546-8558 ext.163
email: trucdao_2000@yahoo.com or tracya@ocbsa.org

Chuc tat ca cac ban mot ngay gap mat vui ve va thanh cong....nho de phan an dong hop goi sang cho Dao nha.

Best,
TD

November 28, 2005 at 3:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC XIN THONG BAO DANH SACH CAC BAN NOP TIEN
VAO TK : 8039279 HA KIM NGOC - NGAN HANG A CHAU SO GIAO DICH-
14.PHU LONG : 300.000
15. DUC:300.000
16. DOAN TRANG :300.000
17. HUE QUYEN :300.000

BTC CHAO BAN TRUC DAO DA CO NHA Y UNG HO CHUONG TRINH HOP MAT-
CO DIP VE VIET NAM LIEN HE VOI TUI MINH NHA!

XIN THONG BAO VOI CAC BAN BTC SE MOI 12 THAY CO NHU SAU:

1.THAY HA
2.THAY DIEU
3. CO NHUNG
4. THAY NGO HUONG
5.THAY NHIEM
6.CO PHUONG
7.THAY PHAT
8.THAY LE HUNG
9.THAY MINH - MARKETING
10.CO DAO MAI
11. CO HOA THAY HIEP
12. THAY THAM DUONG

THONG BAO DE CAC BAN BIET

November 28, 2005 at 5:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC XIN THONG BAO : BAN TRUC DAO UNG HO CHUONG TRINH "LE KY NIEM 10 NAM HOP MAT" USD100.

THAY MAT BAN TO CHUC CAM ON BAN DAO.

November 28, 2005 at 6:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC CHUC XIN THONG BAO CAC BAN DONG TIEN:
18. 19. :HUU TRONG + : 500.000
20. NGOC SANH : 300.000
21.TU :300.000 (TM)

CAC BAN CHAC CHAN THAM DU

THANH ,
PHONG TRANG
TRUNG
NHAN
HOAI
XUAN TOAN
MINH TAM

November 28, 2005 at 11:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC XIN THONG BAO DS NOP TIEN
22. HUYNH VAN MINH : 2.000.000
23.QUOC ANH : 500.000

CAC BAN CO GANG CHUYEN TIEN SOM NHE DE NGAY MAI DAT CHINH XAC SO LUONG BAN.

November 29, 2005 at 1:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

CAC BAN CHAC CHAN DI:

HUNG
Q.VIET
VIET
HAI

November 29, 2005 at 2:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

24. BAN NGUYEN THAI MINH QUANG NOP :300.000
BTC XIN THONG BAO

November 29, 2005 at 3:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

btc thong bao ds nop tien:
25. Xuan toan: 300.000
26. Ngoc Tam : 1.000.000

Ds cac ban chac chan tham du:

Lien (Nha Trang)
Tram (bien Hoa)
Nhu Hoa

November 30, 2005 at 7:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC thong bao cac ban nop tien:

Truc Dao ung ho : USD100

27.28. K. trang + Phong : 500.000
29.Quoc TRung : 300.000
30. Nguyen Hung : 300.000

Ngay mai thu sau cac ban co gang chuyen tien vao tk Ngoc gap nhe!
so TK 8039279

BTC da dat 80 qua ky niem roi thu bay hoan tat.
Xem tinh hinh cac ban nop tien de mua qua cho thay co.

Tai da moi Thay Co
Chuong trinh to chuc kha hoanh trang mong cac ban tham du.

Btc

December 1, 2005 at 3:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

BTC thong bao:

31.Ban Thuan nop :1.000.000

Btc

December 1, 2005 at 5:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ky niem 10 nam, tat ca cac ban gan nhu khong thay doi nhieu, Ai Lan van luon co cam giac than quen nhu nhung ngay con hoc o truong . Do la nhung tinh cam rat dang quy.
So dien thoai co quan cua AL co thay doi mot chut , so truc tiep la 8 440 829.
Tinh trang gia dinh : hien van con bi ee .. Mong cac ban nhanh chong lam mai dum .. hihii

December 4, 2005 at 8:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC oi, nhanh nhanh goi hinh len mang cho tat ca cac ban xa gan xem nha.....TD dang nong long muon xem dung nhan tat ca cac ban 12AB day....:))

Noel sap den roi, chuc tat ca cac ban mot dem Giang Sinh am cung, hanh phuc va nhieu thanh dat trong nam moi.

Men Chuc,
TD

December 9, 2005 at 3:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC oi, nhanh nhanh goi hinh len mang cho tat ca cac ban xa gan xem nha.....TD dang nong long muon xem dung nhan tat ca cac ban 12AB day....:))

Noel sap den roi, chuc tat ca cac ban mot dem Giang Sinh am cung, hanh phuc va nhieu thanh dat trong nam moi.

Men Chuc,
TD

3:13 PM

December 9, 2005 at 3:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

Xin chào các bạn 12AB,
Hoài rất vui được có mặt trong dịp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp ĐHNH của chúng ta, được gặp gỡ các bạn cũ đến từ những nơi rất xa TP.HCM, như bạn Quý Quảng Ngãi, bạn Đức đến từ Gia lai, bạn Liên, Sanh ở Nha trang, bạn Hải, Điệp, Quá đến từ Vũng tàu .... Niềm vui đó còn lớn hơn khi có mặt của quý thầy, cô_ những người ươm mầm tài năng, đến để chứng kiến thành quả của mình, khi lớp chúng ta đã có nhiều bạn thành đạt trong công việc, như 2 bạn Tài-Trinh, Thanh Phong, Thuận, Ngọc, Điệp, Minh Quang, Xuân Toàn, Quang Ánh, Quốc Anh... và danh sách này vẫn còn dài, dài hơn thế nữa. Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng đều thừa nhận một điều, là dù cuộc sống, công việc của chúng ta có ra sao chăng nữa, thì chúng ta cũng là những người may mắn hơn rất nhiều, khi mà người bạn thân thương của chúng ta, bạn NGUYỄN HUỲNH PHÚ, đang phải đối diện với một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh viêm màng não. Và đúng là "họa vô đơn chí", khi được biết ngày 07 tháng 12, 2005 vừa qua, bạn Phú lại bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Khi bạn Thành & tôi vào thăm Phú trong bệnh viện, chúng tôi đã không còn nhận ra bạn Phú năng động, trẻ trung ngày nào, mà chỉ thấy một bạn Phú toàn thân bị bầm dập, tay bó bột, mắt phải bị sưng và còn trầm trọng hơn khi bị chấn thương sọ não. Tôi xin gởi những dòng này đến tất cả bạn bè gần xa, xin mỗi người tùy khả năng của mình thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", hỗ trợ, giúp đỡ bạn Phú và gia đình, vì hoàn cảnh của bạn Phú hết sức khó khăn.
Bạn Phú hiện đang điều trị tại Bệnh viện 115, Nguyễn Tri Phương, khoa ngoại thần kinh, lầu 1, phòng số 3, dành cho nam.
Địa chỉ nhà riêng: 230/24 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11.
Điện thoại: 293 0550.
Thân chào tất cả các bạn.

December 12, 2005 at 7:08 AM  
Blogger NgXuanToan said...

Các bạn 12AB thân mến!
Mình xin thông báo 1 tin không vui là bạn Huỳnh Phú hiện đã chuyển sang phòng 1, lầu 1, khoa Ngọai thần kinh BV 115, đây là phòng nặng nhất. Theo bác sĩ thì tình trạng của Phú có tiên lượng xấu, khả năng phải mổ lấy máu bầm tụ não. Hiện bác sĩ chưa cho biết khi nào phải mổ, chi phí bao nhiêu, cần tiếp máu ntn? (mình sẽ thông tin cho các bạn ngay khi hỏi rõ).
Đây quả là 1 tin buồn đv tất cả chúng ta vào những ngày cuối năm. Cầu mong bạn Phú vượt qua được giai đọan khó khăn này. Chúc các bạn 1 Noel vui vẻ, 1 năm mới nhiều hạnh phúc và không quên chia sẻ với những gì mà bạn Phú đang chịu đựng (như bạn Tiến Hòai đã nói).
Thân ái. (XTòan)

December 13, 2005 at 11:06 PM  
Blogger NgXuanToan said...

Các bạn 12AB thân mến!
Mình xin thông báo 1 tin không vui là bạn Huỳnh Phú hiện đã chuyển sang phòng 1, lầu 1, khoa Ngọai thần kinh BV 115, đây là phòng nặng nhất. Theo bác sĩ thì tình trạng của Phú có tiên lượng xấu, khả năng phải mổ lấy máu bầm tụ não. Hiện bác sĩ chưa cho biết khi nào phải mổ, chi phí bao nhiêu, cần tiếp máu ntn? (mình sẽ thông tin cho các bạn ngay khi hỏi rõ).
Đây quả là 1 tin buồn đv tất cả chúng ta vào những ngày cuối năm. Cầu mong bạn Phú vượt qua được giai đọan khó khăn này. Chúc các bạn 1 Noel vui vẻ, 1 năm mới nhiều hạnh phúc và không quên chia sẻ với những gì mà bạn Phú đang chịu đựng (như bạn Tiến Hòai đã nói).
Thân ái. (XTòan)

December 13, 2005 at 11:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

Các bạn 12AB thân mến,
Thật chẳng vui gì khi gởi những dòng này đến cho các bạn, song như các bạn đã biết là tình trạng bạn Phú hiện nay rất nguy hiểm. Vì vậy Hoài mong các bạn khi biết được thông tin này, thì vui lòng nhắn cho các bạn khác cùng biết bằng cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất, vì thời gian cuối năm Hoài biết tất cả các bạn đều rất bận rộn, không phải ai cũng có thời gian để truy cập vào website của 12AB. Bạn Phú đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng có những việc làm ngay, nhanh chóng nhất, thiết thực nhất để hỗ trợ cho bạn Phú trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Địa chỉ nhà riêng của bạn Phú: 230/24 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM.
Điện thoại: 293 0550.

Thân chào tất cả các bạn.
Tiến Hoài.

December 14, 2005 at 7:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

Mình xin thông báo thêm về bạn Phú. Hiện Phú nằm lầu 1, phòng 1 (còn gọi là phòng điểm),khu Ngoại thần kinh , cho phép thân nhân vào thăm 2lần/ngày lúc 11h và 15h, mỗi lần 10-15'. Cô điều dưỡng làm việc tại phòng mổ Võ Thị Thanh Hương (1981) cho biết nhóm máu của Phú là "NHÓM O"(!).

(không biết mi\ình post sao mà nó lên 1lúc 2 tin)

December 14, 2005 at 7:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12AB than men!
Hom qua, Trang cung M.Van, Lien Thi
Suong, Qua den tham ban Phu cua chung ta va da gui 1.700.000 cua cac ban den vo cua Phu. Hien benh cua ban Phu tro nen rat nang, rat can su giup do cuac cac ban. Mong cac ban chia se!!!
Than chao va xin chuc cac ban 1 Noel vui ve!!!!!

December 15, 2005 at 5:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12AB than men!
Hom qua, Trang cung M.Van, Lien Thi
Suong, Qua den tham ban Phu cua chung ta va da gui 1.700.000 cua cac ban den vo cua Phu. Hien benh cua ban Phu tro nen rat nang, rat can su giup do cuac cac ban. Mong cac ban chia se!!!
Than chao va xin chuc cac ban 1 Noel vui ve!!!!!

5:19 PM

December 15, 2005 at 5:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

Xin chao cac ban 12AB!!!
Hom nay,Trang da nhan 100USD tu ban Truc Dao gui giup do ban Phu, Truc Dao mong muon duoc chia xe va cau mong ban Phu cua chung ta mau bot benh!
Thay mat gia dinh ban Phu,Trang rat cam on ban Truc Dao.
Trang se gui Mr.Tuc chuyen ngay so tien nay den ban Phu.
Chuc Truc Dao luon vui ve, de thuong nhu ngay nao!
Chao tat ca..........(Ms.Thu Trang)

December 19, 2005 at 10:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

Danh sach cac ban ung ho ban Phu :
1/ Hoang Quynh : 300000 vnd
2/ Minh Quang(Binh Duong):500000vnd
Ngoc xin thong bao den cac ban
12AB va cam on ban Quang, Quynh
Hom nay ,ban Tuc se chuyen so tien (100usd + 800000vnd)nay den ban Phu
Mong cac ban tiep tuc ung ho ban Phu trong thoi gian som nhat.
Than chao,
(Mrs.Ngoc)

December 20, 2005 at 10:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

lau qua khong thay ai len mang, chac moi nguoi ban biu do gan den TET nguyen dan.
Nam cu sap qua nam moi sap den, minh cau chuc tap the 12AB va gia quyen duoc nhieu suc khoe, hanh phuc,nhieu niem vui moi va tan tai tan loc! BAPHUOC

January 22, 2006 at 7:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

WEB chet yeu roi QUOC ANH oi!(baphuoc)

February 10, 2006 at 12:40 AM  
Anonymous Anonymous said...

khong chet yeu dau, Ba Phuoc oi. Lop 12 AB co nhung nguoi nhiet tinh nhu ban, thi web 12AB khong phai lo dau. Moi nguoi gop mot tay la se xong ngay.
Chuc cac ban nghi le vui ve.
Tien Hoai

May 1, 2006 at 3:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ban Phu hien nay dang tren da hoi phuc rat tot :rat thich va can tiep chuyen voi ban be ,nhung van o tinh trang nua tinh nua me...so voi thoi diem truoc thi hien nay Ban Phu da tot hon rat nhieu , toi nghi cac ban se bat ngo khi gap ban Phu o thoi diem hien nay.Duoc biet de hoi phuc hoan toan , thoi gian dieu tri du kien se con rat dai .Tuy nhien hien gia dinh ban Phu rat kho khan , khong the kham noi ....
-Ban Phu hien thue nha tro o :Nga tu duong Phan Van Tri - Thong Nhat go Gap ( ngay canh cho - hem dau tien ,ben phai huong duong Thong Nhat huong di ve BDuong , Nha tro cach tiem duong Thong Nhat khoang 30 m)- Dien thoai vo ban Phu : 0903697436.
-Cac ban co the lien he voi Suong - Tuc - Qua - Huyen de duoc chi dan dia chi ro hon.
- Rat mong cac ban den tham va tiep tuc ung ho Ban Phu

May 25, 2006 at 1:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban,
Rat vui khi nghe tin ve ban Phu va ai da len tieng ma khong noi ten vay? Tinh cam ma chung ta huong ve nhau chinh la nguon song ben vung cua website nay, chung ta moi nguoi dong gop mot tay se lam cho website nay hoi sinh & phat trien nhe! Nhu cau cua ban Phu can co mot su sap xep co tinh chat lau dai. Vay ban nao co cao kien kien gi, thi hay manh dan de xuat, roi cung gop y de su giup do cua chung ta that su co y nghi & cang lam cho tinh ban them y nghia.
Hoai san long ung ho & co gang chung suc voi cac ban.
Mong som nhan duoc y kien cua cac ban.
Tien Hoai

May 25, 2006 at 8:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

30/6/2006
Chào tất cả các bạn!
Mình Thu Phương đây. Rất tiếc vì lỡ hẹn lễ kỷ niệm 10 năm của lớp.

Về việc của bạn Phú: Mình nghĩ nên lập quỹ hỗ trợ. ( Ngọc chịu khó làm " tay hòm chìa khóa " 1 lần nữa nghe)Bạn nào có lòng thì đóng góp vào đó thành 1 khoản kha khá để giúp Phú điều trị.

Vợ bạn Phú hiện giờ công việc ra sao? Ai biết thông tin giúp nhé.

Ban tổ chức ơi, load hình lễ kỷ niệm lên đây đi. để mọi người xem, nhất là những người không tham dự được như "tui".

Chắc các bạn nên ghi ngày cập nhật thông tin vào trang web để biết thời gian cập nhật. Nhiều khi đọc không biết tin này mới hay cũ.

Chúc mọi người khỏe.

June 29, 2006 at 8:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12 AB than men,
Rat vui la da co ban vao website 12AB va goi y cua Thu Phuong ve viec giup do ban Phu da duoc dong dao ban be ung ho. Hy vong la chung ta se co nhung dong gop, ho tro thiet thuc ve mat vat chat cung nhu tinh than cho ban Phu va dieu nay cung chung to su ich loi cua viec ton tai website nay.
Toi 19/7/2006, mot nhom ban cung lop da hop mat voi nhau va da thong nhat xem day la ban van dong giup do ban Phu, bao gom
1. Than Duc Thuan
2. Bui Tien Hoai
3. Suong- Indovina Bank
4. Dinh Van Tuc.
5. Ba Phuoc
6. Nguyen Tin
7. Liem
8. Trinh- ACB
9. Thanh (Hue)
10.Tran Van Quy
11. Le Thi Kieu Trang
12. Ha Kim Ngoc (trao doi qua dien thoai)
Ban van dong cung thong nhat cach thuc hien cu the nhu sau:
1. Cac ban tuy long hao tam va kha nang, dong gop giup do ban Phu bang cach chuyen tien vao tai khoan cua ban Ngoc,So tai khoan 8039279 NHTMCP A CHAU (ACB).
2. Moi khi nhan duoc su dong gop du nhieu du it cua cac ban, Ban van dong cung rat vui mung va se cong khai cho cac ban khac cung biet de cung nhau biet duoc qua trinh thu chi cua quy.
3. Duoc su dong y ho tro nhiet tinh cua ban Suong, hang thang ban Ngoc se trich chuyen cho ban Suong mot so tien nhat dinh de chuyen cho gia dinh ban Phu(con so cu the se duoc xac dinh sau).
4. De viec van dong ho tro duoc hieu qua, mong cac vui long chuyen noi dung nay cho it nhat 10 nguoi ban khac trong lop thong qua viec nhan tin voi noi dung nhu sau: " Moi ban vao tham website www.nganhang12ab.blogspot.com. Ban vui long nhan tin tiep cho 10 ban khac cung lop 12 AB de biet ve thong tin nay".
5. Moi khi ban da nhan tin cho nguoi khác, vui long vao website nay de thong bao cho nhung ban khac cung biet, vi du: Ngoc da nhan tin cho Thao, Lan, Cuc, Dao .... nhu vay se han che duoc viec nhan tin trung lap.
6. Ben canh viec ho tro ve vat chat, su quan tam ve mat tinh than cung khong kem phan quan trong, vay cac ban co gang thu xep thoi gian ranh den tham ban Phu, cung tro chuyen voi ban Phu se giup ban Phu som hoi phuc tri nho.
Mot tin vui xin goi den các ban, hien nay, ve co ban, Phu da qua con nguy hiem, dang co dau hieu phuc hoi tot, theo ban van dong biet duoc, thi viec dieu tri cho ban Phu cung don gian hon, cac bien phap ho tro ve mat y hoc là da do ton kem hon, yeu cau cua giai doan nay la can co nguoi gan gui cham soc, tro chuyen de dan phuc hoi tri nho va do la nho mot phan dong gop cua cac ban.

Ban van dong rat mong tiep tuc nhan duoc su ho tro nhiet tinh cua tat ca cac ban gan xa.

Sai gon, 20/7/2006

July 20, 2006 at 9:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

Minh da nhan tin cho cac ban : Quang Nhan, Sanh(Nha Trang), Duc(Gia Lai), Long(Gia Lai), VMinh, CMinh(Nha Trang), Quy(Quang Ngai), Quang (Binh Duong), Xuan Toan, Tu
Minh se tiep tuc nhan tin cho cac ban khac.
Cau chuc tap the 12AB luon khoe, nhieu thanh cong, luon doan ket va cau chuc cho ban PHU cua chung ta chong binh phuc!(21/07/2006 Ba Phuoc)

July 20, 2006 at 8:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Mình đã nhắn tin cho các bạn:
1. Ái Lan
2. Minh Vân
3. Bồng
4. Minh Quang
5. Thu Thảo
6. Việt - Kiên Giang
7. Công Nghi
8. Việt cao
9. Công Trọng
10. Thảo - Đồng Tháp
11. Ngọc Toàn
12. Tú
13. Trâm - Biên Hòa
14. Tính - Bến Tre
15. Thành
16. Tâm DD
17. Tâm - Huế
18. Như Hoa
19. Quốc Anh
20. Quá
21. Kỳ Hải
22. Điệp
23. Nguyễn Hùng
24. Đại
25. Đăng
26. Nai Đuyền
27. Gia Hồng
28. Huy - Phan Thiết
21/07/2006- Ban vận động

July 20, 2006 at 8:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

NGUYEN HUU TRONG
Dia chi: 115/4 Duong 5 , KP 2 , P Linh Xuan , Q Thu3 Duc
Dien thoai di dong: 0903007800
Noi cong tac: NGAN HANG A CHAU - CHI NHANH THU DUC
Cam on sang kien cua Ban To chuc ve dong gop gup ban Phu
Ban nao di tham goi minh di cung .

July 20, 2006 at 9:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi cac ban
Tinh hinh ban Phu hien nay dang tien trien tot. Neu ban da gap Phu luc con trong benh vien va bay gio thi ban phai ngac nhien. Phu bay gio co the nhan ra duoc nguoi quen, co the noi chuyen voi cac ban. Phu co the doc duoc nhung chu don gian. Hy vong tinh hinh se ngay cang kha quan hon trong giai doan toi.
Theo Qui nghi, ngoai ung ho bang vat chat, hien nay Phu rat can su quan tam bang tinh than cua tat ca chung ta. Neu ai ranh, cac ban hay di tham Phu. Phu hien o duong Phan Van Tri, Q.Go Vap (dtll 0903697436)
Mong cho moi chuyen deu tot dep
Tran Van Qui
HP: 0903674769
email: tranvqui@gmail.com

July 21, 2006 at 12:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ban tc xin thong bao danh sach cac ban dong gop cho ban phu:

1. Nguyen huu trong :500.000 d
2. Trinh + Tai: 1.000.000 d
3. Liem : 3.200.000 d
4. Thanh : 500.000 d
5. Thuan :500.000 d
6. Quy : 500.000 d
7. Tin : 500.000 d
8. Tien Hoai : 1.000.000 d
9. Ngoc : 500.000 d

btc tran trong thong bao

July 21, 2006 at 12:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

Lien he voi ai de dong gop ung ho ban Phu vay?

Ton That Dien Khoa
Eximbank
Mobile: 091 808 9443
Tel: 8251140
email: khoa.ttd@eximbank.com.vn
khoa.ttd@gmail.com
dienkhoa@yahoo.com

July 21, 2006 at 3:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

21/07/06:
Khoa gui tien vao TK cua Ngoc: 8039279 - Ngan hang TMCP A Chau (ACB). Sau do moi nguoi se ban bac so tien chuyen den cho Phu.

Ngoc vui long cho cac ban biet cach vao TK nay de xem chi tiet duoc khong?

Minh da nhan cho:
Huyen, Hanh, Xuan Trang, Cuc, Ly, Thu Phong, Quynh va dang tiep tuc lien he.

July 21, 2006 at 4:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12AB,
Hoai rat vui voi nhung tin hieu tot dep dau tien.
Hy vong chung ta se gop phan tao ra su chuyen bien tot dep cho ban Phu.
Hoai da nhan tin cho cac ban:
1. Tran Van Quy.
2. Nguyen Xuan Toan.
3. Than Duc Thuan.
4. Dinh Van Tuc
5. Ha Kim Ngoc.
6. Nguyen Dinh Hoang.
7. Le Van Qua.
8. Ha Kim Ngoc.
9. Bui Huy Hoang.
10. Le Van Tinh.
11. Bui Quang Anh.
12. Nguyen Thi Dieu Huyen.
13. Quoc Anh
14. Nguyen Huu Trong.
15. Nguyen Cong Nghi.

Rat mong cac ban tiep tuc chuyen thong tin nay cho cac ban 12 AB gan xa.

Bui Tien Hoai
21.7.2006

July 21, 2006 at 6:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

hi, cac ban 12ab
minh rat mung la mac du cong viec ban ron ma chung ta van co dc BVD nhu vay.
minh xin co y kien la dung TK ban Ngoc lam TK 12AB keu goi cac ban manh thuong quan dong gop them khong phai chi ban Phu ma con tat ca cac ban khac , nang cao tinh than ho tro va doan ket 12ab.
chuc cac ban manh khoe va hanh phuc

July 21, 2006 at 7:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

minh la vminh
minh se ung ho tinh than 12ab ngay lap tuc.
chuc cac ban luon MK va HP

July 21, 2006 at 7:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

chào các bạn
Mình là Trâm ( Biên Hòa ) chắc nhiều bạn quên rồi , vừa nhận được tin nhắn của Tuc là mình vào Web 12ab liền , thật là cảm động ,khi biết được tình cảm của các bạn đối với bạn Phú . Mình cũng rất tự hào khoe với cả Phòng làm việc của mình là lớp mình cũng có WEB riêng.
Mình hiện công tác tại NHNo & PTNT Đồng Nai ( Phòng TTQT ). Có ai đi BH thì ghé nhà minh chơi ( phone của mình : 0989211284

July 23, 2006 at 9:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

Không ai quên Trâm đâu. Khi nào ở Sài Gòn thì goi điện cho bạn bè nha.
TV Quí(24/7/06)

July 23, 2006 at 10:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC xin thong bao ban : Tran Ba Phuoc ung ho 300.000 dong
Tính den 24/07/06 so du tren tai khoan ngoc la 8.500.000 dong .
BTC

July 24, 2006 at 1:57 AM  
Anonymous Thaithingocsuong said...

24/07/06


S cung dau co quen Tram dau. Chuc suc khoe va hanh phuc. Hehehe

July 24, 2006 at 3:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

BTC xin thong bao ban : Nguyen Thai Minh Quang ung ho 500.000 dong
Tính den 24/07/06 so du tren tai khoan ngoc la 9.000.000 dong .

BTC xin thong bao

July 24, 2006 at 9:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC xin thong bao ban : Nguyen Thai Minh Quang ung ho 500.000 dong
Tính den 24/07/06 so du tren tai khoan ngoc la 9.000.000 dong .

BTC xin thong bao

July 24, 2006 at 9:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC xin thong bao ban : Nguyen Thi Hanh ung ho ban phu : 500.000 dong
BTC

July 25, 2006 at 2:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12 AB,
Cong viec moi nguoi moi khac, ai cung co noi lo rieng, nhung chung ta cung da tim duoc tieng noi chung trong viec giup do ban Phu. Dieu do chung to rang chung ta van quan tam den nhau moi khi co chuyen can ho tro. Vay mong cac ban cung nhau tiep tuc keo dai danh sach nhung nguoi da nhan tin, de tang them co hoi giup do ban PHU, vui long ghi lai ten cua minh cung nhu ngay thang theo goi y cua ban Thu Phuong de co the xac dinh duoc nguoi post, ngay post.
Ban Tram "toc xu" oi, moi gap lai hom ky niem "10 nbam tinh cu" ma quen sao duoc.
Tien Hoai
25/7/2006

July 25, 2006 at 8:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hôm nay nhận được điện thọai của bạn Túc mình mới biết tình trạng bạn Phú nguy hiểm đến như vậy (trước đó có nghe bạn nào nói sơ là bạn Phú bị bệnh phải nằm viện, sau đó quên luôn).
Hết sức cảm động vì tinh thần của các bạn. Mong rằng tinh thần này sẽ tồn tại mãi, mình rất hãnh diện vì đã được học cùng các bạn!

July 25, 2006 at 9:27 PM  
Anonymous Suong said...

26/07/06
Da thong bao cho Ngoc Minh, Ngoc Hanh ve tinh hinh ban PHU.
Chuc dai gia dinh suc khoe, hanh phuc.

July 25, 2006 at 10:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ngọc sương ơi!
Nhắn cho mình chi tiết cách đến nhà Phú đi nhé, mình làm gần đó mà, có thể đến thăm thường xuyên đựơc đó.
12AB chỉ có mỗi ông Túc là còn nhớ tôi thôi, mọi người quên hết rồi, ông Hòai cũng quên, bà Sương cũng quên nốt!
27/07/2006
Nhơn (Bến Tre)

July 26, 2006 at 7:43 PM  
Anonymous Suong said...

27/07/06:
S nho Nhon chu nhung chi con so DT ben NHNN cu thoi nen lien lac khong duoc. Sao khong cho moi nguoi biet DT, dia chi noi lam viec luon?
DT cua S: 0909.255595
Cho S xin so fax de S fax ban chi duong cho Nhon vi noi qua DT rat kho kiem.

July 26, 2006 at 10:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC tran trong thong bao:

Hien co mot khoan tien 5.000.000 d nop vao tk cua Ngoc chua ro nguoi nop, xin vui long bao cho ngoc biet ten

danh sach cac ban ung ho ban phu:
1- Huynh Thi Thu Tram: 300.000d
2- Thai Thi Ngoc Suong : 200.000d
3- Pham Duy Nhon : 500.000 d

BTC

July 27, 2006 at 1:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

Rat vui vi ngay cang co nhieu ban tham gia truy cap trang web12ab va ung ho ban PHU. Cung rat mong cac ban da duoc nhan tin tham gia tam su tren trang web nay de ban be them am long va vung tin vao cuoc song vi may khi duoc gap nhau truc tiep.
Cung rat vui vi co ban gop y rang quy nay nen phat trien khong chi ho tro cho ban PHU ma con cho cac ban khac nua vi "biet ra sao ngay sau?!!!", phai khong cac ban?
Than! (Ba Phuoc 28/07/2006).

July 27, 2006 at 8:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

Mình đã nhắn tin cho Quốc Trung (BIDV Phú Nhuận)
28/07/2006 (Nhơn)

July 28, 2006 at 1:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

07/28/06
Than chao tat ca cac ban,

Tuy la minh o rat xa, nhung thinh thoang cung vao trang web nay de xem tinh hinh of cac ban ben do.

Ngoc oi, cho Dao lai so dia chi cho lam of Ngoc va so phone nua nha. Dao se chuyen tien den cho ban dong gop cho ban Phu trong thoi gian ngan nhat.

Con hinh anh of ky niem 10 nam, sao chang thay BTC post len tren web gi het vay. Dao cho dai ca co roi....BTC nhanh nhanh len :)

Dao rat vui va cam dong khi thay tat ca cac ban deu thanh dat va co tinh than tuong tro lan nhau. Hy vong ban Phu mau lanh benh.

Truc Dao

July 28, 2006 at 8:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao ban Au Thi Truc Dao,
Da lau khong lien lac voi ban. Ban van khoe chu?
Hinh hop mat 10 nam chi co Quoc Anh moi post duoc, nen Dao thong cam.
Dao co the cho dia chi emailde Hoai goi truoc cho mot it, vi gioi han moi lan goi chi co 5 tam hinh.
Dia chi email cua Hoai la:
buitienhoai@yahoo.com

Tien Hoai
29 july 2006

July 29, 2006 at 8:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

BTC xin thong bao ban Truc Dao da dong gop chua benh ban Phu 100 USD voi loi nhan chuc tat ca cac ban moi su nhu y
BTC

July 31, 2006 at 3:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Tiến Hòai ơi. Nhớ gửi hình cho Quí luôn đó nha. Coi chừng tôi đổi sang Hứa Hòai đó nha :-)
TV Quí
tranvqui@gmail.com
(31/07/06)

July 31, 2006 at 5:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hi Tien Hoai,

Cam on Hoai con nho den "tui"....:)

Dia chi email of Dao la:
trucdao_2000@yahoo.com

Thank you,

Trucdao

July 31, 2006 at 8:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

nguoi nop 5tr ung ho la ban van minh 12ab

August 3, 2006 at 6:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

Danh Sach cac ban ung ho ban phu
1. Pham Duy Nhon : 500.000 d
2. Nguyen Thi Thu Phuong :200.000
3. Minh Tam ,Nhu Hoa, Lien : 600.000 d

Btc rat mong su ung ho cua tat ca cac ban gan xa

August 4, 2006 at 12:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Thong Bao hien tren tai khoan cua Ngoc so du la 16.100.000 dong da tinh ban Van Minh ung ho 5.000.000

BTC

August 4, 2006 at 12:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

Qua trao doi voi cac ban trong BTC, xin thong bao ung ho ban Phu dot 1 la 1.000.000d
So du trong tai khoan se la : 18.200.000 d (bao gom tien cua Truc Dao)
Btc xin thong bao
Cac ban co y kien gi ve cach ung ho ban Phu xin vui long lien he Ngoc hoan Tuc

August 4, 2006 at 1:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ban Nguyen Quoc Trung ung ho Ban Phu 2.000.000 dong va chuc ban phu som binh phuc.
BTC xin dinh chinh ban Thu Phuong ung ho 300.000 dong (thay vi nham 200.000 dong) thanh that xin loi
BTC

August 4, 2006 at 1:48 AM  
Anonymous Suong said...

04/08/06:
Thong bao Gia dinh Phu hien nay dang tam tru tai: 122 Nguyen Van Luong, P.10, Q. Go Vap.
Con hem vao nha Phu nam tren duong Thong Nhat, giua duong Phan Van Tri va Nguyen Van Luong.
Neu cac ban di duong Nguyen Oanh queo trai qua Nguyen Van Luong - queo trai qua Thong Nhat thi hem nha Phu nam ben trai giua Tiem tap hoa Lien Thanh va Tiem dien thoai di dong kha lon.
Vua queo vao ben tay phai co con duong rat nho (chi vua 1 chiec xe) vao cac can nha cho thue. Tinh tu cuoi len thi nha Phu o can thu 3.
DT cua Vo Phu: 0903.697436
Ngoc oi so TK cua Thai Thi Ngoc Suong tai Ngan hang INDOVINA - 39 Ham Nghi, Q.1, Tp. HCM - 1016383
Chuc Phu mau hoan toan hoi phuc va ca nha 12ab khoe, hanh phuc. Dao oi chi nho em lam day.
Hoai oi email cua Suong: suongenti@yahoo.com

August 4, 2006 at 3:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chi Suong oi,

Lau lam khong lien lac voi chi...Hom qua em co len mang Yahoo goi loi nhan den chi do...Luc em len mang xem thu ban be co ai len de chat cho vui thi chi nhan loi nhan of Chi thoi....thoi de lan khac hi?

Em cung nho chi S. lam do!

Chuc ca nha 12ab vui ve.

trucdao

08/04/06

August 4, 2006 at 8:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

Cac ban 12 AB than men,
Hoai rat vui va tu hao ve cac ban, nhung nguoi thanh dat, nhiet tinh va nhan hau. Va dieu nay cang cung co them niem tin vao tinh ban cua chung ta, cung nhu gop phan giai toa noi lo lang cua ban Ba Phuoc.
Voi tu cach ca nhan, toi xin cam on su co gang dong gop, ho tro khong chi bang vat chat, ma con bang nhung hanh dong thiet thuc cua cac ban Tuc, Ngoc, Suong cung hu su dong gop am tham cua cac ban khac, vi khong phai ai cung co dieu kien dong gop nhu cac ban.
Hoai rat muon goi hinh ky niem hop mat cho cac ban, nhung khong biet cach nao ca, ai biet chi giup nha.
Trong luc cho doi, neu ban nao can, thi goi email cho Hoai theo dia chi: buitienhoai@yahoo.com

Tien Hoai
04.8.2006

August 4, 2006 at 8:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hoai oi,

Dao biet mot cach nay day. Hoai vo Yahoo photos...va mo mot email giong nhu Hoai mo email ca nhan vay do....

Sau do thi Hoai load hinh vao trong album va moi tat ca cac ban vao xem.....Voi dieu kien cac ban phai cho Hoai dia chi email....

Hoai oi, neu khong co gi tro ngai. Hoai email tu tu cho Dao moi lan 5 tam...Dao se lam dum cho.

Quoc Anh oi, theo Dao biet trong yahoo, minh cung co the mo "group" cho lop minh...vao trong do co the email gop y kien giong nhu trang web nay dong thoi co the post hinh len rat nhanh va de lam lam.....

Trucdao

08/04/06

August 4, 2006 at 5:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12ab,

Bay gio cac ban co the vao xem hinh duoc roi...

Dia chi website la:http://photos.yahoo.com/nganhang12ab/

Trucdao
08/05/06

August 5, 2006 at 11:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12ab,

Bay gio cac ban co the vao trang web nay xem hinh hop mat 10 nam nha.

http://photos.yahoo.com/nganhang12ab/

Chuc vui,

Trucdao
08/05/06

August 5, 2006 at 11:17 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi các bạn
Mình thật tự hào và hạnh phúc vì có được những người bạn 12AB chúng ta.
XToàn

August 9, 2006 at 7:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC XIN THONG BAO CAC BAN UNG HO BAN PHU:
1. NGUYEN XUAN TOAN : 500.000 DONG
2. TRAN THIEN MINH TAM : 500.000 DONG

BTC

August 14, 2006 at 9:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ban TC xin thong bao co mot khoan tien nop vao tai khoan cua Ngoc ngay 21/08/2006 300.000 dong, nop tai 442 ACB SGD Nguyen Thi Minh Khai -khong ro nguoi nop, vui long bao cho Ngoc biet de cap nhat danh sach
BTC

August 22, 2006 at 7:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

Khong biet benh tinh cua PHU hom ray co kha len ti nao khong? Le 2/9 co do nao hop mat khong, neu co thong bao cho ae biet nhe! (BA PHUOC 24/8/2006)

August 24, 2006 at 1:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

BTC xin thong bao cac ban nop tien ung ho ban phu:
1. Nai Duyen : 500.000 dong
2. Le vu thu thanh : 300.000 dong
3. Lien Thi : 200.000 dong (thay vi thong bao la Lien)

BTC

August 31, 2006 at 3:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

Co gi moi khong? Sao khong thay ai noi gi?!!!(ba phuoc 09/09/2006)

September 8, 2006 at 8:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

134 comments? 136 comments?....? (12/09/2006)

September 11, 2006 at 9:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

BTC THONG BAO BAN HUYNH THI MINH VAN UNG HO 500.000 DONG
BTC

September 15, 2006 at 7:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

137 comments? (20/09/2006)

September 20, 2006 at 8:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

where haved all the members gone? (10/10/2006)

October 10, 2006 at 12:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ngoc oi minh da nhan 2.000.000VND roi.

24/10/06

October 24, 2006 at 2:01 AM  
Anonymous Suong said...

30/06/06:
2 Vo Chong Phu cam on rat nhieu lan cac ban minh da giup do.

Phu hien nay da tinh han roi nhung tri nho van chua hoi phuc han. Phu biet phu vo lam viec nha: rua rau, la quan ao. Mua qua, bao chi cho vo. Phu con day baby nua nhung chua biet cach day. Tu tu nho lai chuyen cu rat chinh xac. Tuong ta tu tu phong do ra va dep trai nua. Dang mong se doc di choi voi cac ban vao Chu Nhat dau tien cua Thang 12/06.
Xin chuc mung Vo Chong Phu.

October 29, 2006 at 9:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

03/12/2007 này họp mặt ở đâu? Có chương trình gì chưa ban tổ chức. Quốc Anh năm nay có đài thọ cả lớp thăm Ban_Mê không :-)
Nghe tin Phú hồi phục tốt cũng mừng ghê, Có ai ghé thăm cho tôi gởi lời chúc mừng nhe.
Thu Phương 23/11/2006

November 22, 2006 at 6:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

Thân chào tất cả các bạn!

Nhân ngày họp lớp lần thứ 11, ngày 03/12/2006, BTC thân mời tất cả các bạn tập trung trước cổng trường DHNH như thường lệ, vào lúc 8-9h.

Địa điểm ăn chới sẽ được BTC thông báo sau. Nhớ đem theo đồ tắm để cùng tham gia cuộc thi "Người dẹp và con kiến càng".

Các bạn nhớ thông báo đến các bạn khác, để cuộc họp mặt thêm phần đông đúc và xôm tụ nhé.

BTC

November 26, 2006 at 9:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chao co chu!
Chau la mot ke ngoai dao thoi a.! Trong luc tim kiem ve thong tin tin dung tren trang www.google.com.vn chau da doc duoc thong tin ve trang web cua 12AB! That su la chau rat ngo ngang khi tinh co biet duoc ve 12AB vi chau cung hoc truong Ngan hang, nhung chi hoc he cao dang thoi a.! Chau rat nguong mo co chu, co chu ai cung thanh dat ca, lai rat vui tinh nua!( xin loi,vi chau da to mo vao dien dan cua 12AB). Chau khong biet sau 10 nam nua lop chau co duoc nhu 12 AB khong nua?!
Co chu cho chau gui gam tam su tai 12 AB duoc khong a.? Hoi vay thoi chu chau van muon noi voi mot ai do...
Chau vua tot nghiep nam 2006, nhung lai dung vao luc gia dinh chau gap nhieu rui ro ve kinh te, ra truong ma chua xin duoc viec ma dang rat can tien,chau danh phai di lam cong nhan! Chau rat chan nan, so thay co va ba be biet minh chang lam duoc gi len hon ca! Khi nop ho so vao Cty do, ho kiem tra trinh do bang cac bai toan cap 1, nhin nhung bai toan do ma chau ua nuoc mat, suot 3 nam troi ngoi tren giang duog de roi khi ra truong lai the nay! Chau biet chau chang gioi nhu cac ban nhung nhung gi chau co gang chau khong muon no ket thuc nhu the nay! Ngay nao cung dung 8 tieng dong ho tren chuyen that la met moi, ve den nha la muon ngu va ngu, cuoi thang nhan duoc 1trieu. Chau so tinh trang nay! Gan 4 thang lam cong nhan, doi voi chau thoi gian do qua dai! Nhung cung nho su kho khan cua gia dinh chau moi nhan ra nhieu gia tri cua cuoc song den the, luc truoc chau nghi chau chi song trong mot the gioi cua rieng minh.
A`! Co chu biet khong, hien gio chau da nghi rat thong suot va dang co gang rat nhieu de tiep tuc hoan thanh uoc mo tro thanh nhan vien tin dung! Hoi con hoc cap 2 chau duoc xem mot thong tin tren VTV2 ve viec cho ba con dan toc thieu so vay von dinh canh dinh cu, nhung roi khi co tien ho chang biet lam gi ngoai viec ... cho tien vo ong tre va gac tren mai bep, den het ki han thi mang ra tra lai Ngan hang! that dang buon phai khong a! Chau biet nganh Ngan hang cua minh da phat trien nhieu lam, bay gio chac hiem co truong hop nhu vay! Va de lam duoc mot nhan vien tin dung chau se phai hoan thien minh rat nhieu!
Chau chao co chu! Chuc co chu co buoi hop lop lan thu 11 that vui ve! thanh dat va hanh phuc se luon o ben 12AB!(>_<)

December 2, 2006 at 6:33 PM  
Anonymous jane_eyre said...

Chào cô chú!
Hi hi, cháu đã xin được việc mới rồi ạ! không phải làm công nhân nữa cháu mừng lắm hiện cháu làm kế toán nội bộ tại một công ty hoá chất của Hàn Quốc,công việc cũng không có gì vất vả nhưng lại tiếp xúc rất nhiều với hoá chất. Những ngày đầu không quen, cháu thấy đầu óc cứ quay vòng vòng,người Hàn Quốc khá nóng tính nhưng cháu học được rất nhiều từ ông giám đốc của mình, cô chú biết không câu của miệng của ông là " kiểm tra" và "chắc chắn?"!
Cô chú chắc bận quá nên không ai vào trang web nay nưa thì phải?! tết sắp tới rùi, cháu không có điều kiện về quê ăn tết, ở nhà trọ thì khá buồn cô chú a.! Cháu làm việc tại cty này chỉ là để " lấy ngắn nuôi dài" thui ạ! Nhất định một ngày nào đó cháu sẽ là đồng nghiệp của các cô chú cho coi!
Cháu chúc cô chú thành đạt, có một cái tết thật vui cùng gia đình!
(06/01/2007) (>_<)

January 6, 2007 at 4:26 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chao cac ban 12 AB,
Nhan dip xuan ve, Hoai xin chuc tat ca cac ban va gia quyen luon doi dao suc khoe, tran day niem vui va hanh phuc.
Va co mot mon qua xuan rat y nghia danh cho tat ca chung ta, do la tinh hinh suc khoe cua ban Phu da co nhung tien trien rat tot dep va vo cung ngoan muc, cụ the:
- Tu lai xe gan may;
- Danh co tuong rat hay (cac ban co the thach dau voi ban Phu va Hoai tin la se kho co ban nao danh co tuong thang ban Phu, khong tin a, hay thu roi biet ngay ma);
- Dac biet, ban Phu co giong hat rat hay, rat muon duoc thu tai hat Karaoke cung tat ca chung ta.
Su binh phuc cua ban Phu duong nhu co phep mau, va o giai doan nay, neu chung ta co gang danh thoi gian tham vieng, gan gui voi ban Phu, ho tro nhieu hon nua ve mat tinh than, thi thoi gian de ban Phu tro lai sinh hoat binh thuong va di lam tro lai la rat gan va rat nhanh. Hien nay ban Phu dang ve que vo an tat, khoang mung 10 thang gieng moi vao. Vay mong tat ca cac ban gan xa danh chut THOI GIAN de gan gui, quan tam nhieu hon ve mat tinh than, giup ban chung ta som tro lai binh thuong.

27 thang chap, Binh Tuat
Tien Hoai
0918 033 989

February 13, 2007 at 4:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chúc mừng năm mới
Mình xin chúc tất cả thành viên 12ab cùng gia đình năm Đinh Hợi thật nhiều sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Mình rất vui khi biết thông tin bạn Phú đã gần như hoàn toàn bình phục (qua bạn Tiến Hoài) mình thật có lỗi vì đã mấy tháng nay không xuống thăm Phú, tết nhất lại vù về quê...Cầu mong năm nay Phú sẽ gặp nhiều may mắn.

to : "cháu ngoại đạo" thân mến
Cám ơn cháu đã chia sẻ tâm sự trong diễn đàn 12ab, những khó khăn của cháu cũng là những gì mà các cô chú trước đây đã trải qua, chúc cháu đầy nghị lực để vượt mọi trở ngại và làm việc thật tốt

18 th Giêng Đinh Hợi
X.Toàn

March 5, 2007 at 6:55 PM  
Anonymous jane_eyre_154@yahoo.com said...

Chao co chu!
Chau co tin nay vui lam do, hi hi, ba chi em chau da xay duoc mot can nha nho , nho su ho tro von cua bo me, vay la bon chau khong phai o can nha tro 7m2 nua! Em chau no hay noi dua rang:nha moi rong qua di moi ca chan! Nhung ma bay gio thi bon chau no toi 10 trieu lan, cu di lam va tra no, co hom di lam ve het tien mua gao, the la phai an mi tom. Cong viec cua chau kha tot, ong Tong giam doc nguoi Han Quoc rat vui tinh, ong co ve quy chau, vi bay gio chau lam viec kha tot cho ong ay. Den khi lam ko duoc chac ong ay ko con nhu vay nua. Nguoi Han Quoc hinh nhu rat hay de bung thi phai! hi hi! Ong ay hay noi:"day la Viet Nam!" moi khi gap mot chuyen hoi"tieu cuc" du nho xiu nao do!
Chau cam on chu X. Toan đa dong vien chau! Cuoc song bay gio cua chau kha vui roi, khi nao cac co chu co dip ve Binh Duong thi chau moi co chu toi nha chau choi nhe!
A, Chu Phu bay gio the nao roi a? Lau roi chau khong doc them duoc thong tin gi ve chu ay! Em trai chau choi co Tướng cung rat hay do a, co dip nao do bon chau len thanh pho se ge tham chu Phu duoc khong a? Luc do nhat dinh la phai "thinh giao" vai van co voi chu ay!(Chau thi choi co khong tot, bi thua hoai, hic hic!)
Chao co chu, chuc co chu thang 4 co nhieu thanh cong va vui ve!

April 4, 2007 at 10:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

Xin chào tất cả các bạn
Đạt có đôi lời về hoàn cảnh của Phú. Các bạn đã một lần giúp Phú qua cơn hoạn nạn bệnh tật và giờ đây Phú bình phục khá nhiều. Phú rất mừng khi gặp lại bạn bè. Hoài nói rất đúng về Phú. Có thông tin buồn nhưng hợp lý là Quỹ Trợ Vốn CEP, nơi Phú làm trước khi bệnh, đã cắt Hợp Đồng Lao Động với Phú. Niềm vui chưa trọn đã gặp tin buồn nên Phú bị sốc. Gia đình Phú cũng buồn. Bây giờ Phú rất mong đi làm, dù công việc đơn giản như bảo vệ,..Nhưng xin việc bên ngoài sẽ rất khó. Có lúc Phú nói "chết cho rồi" hay "đi tu"-vợ Phú nói lại. Rất đau xót cho thân phận Phú. Đạt tin bạn bè sẽ có cách giúp cho Phú một CÔNG VIỆC trong phạm vi điều hành quản lý của mình, điều đó sẽ lấy lại niềm tin, tạo cho Phú đứng vững trên đôi chân của mình.
Xin chân thành cảm ơn
Nguyễn Minh Đạt-0909455944

May 29, 2007 at 4:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

Thân chào tất cả các bạn 12AB,
Hoài rất vui là lại có thêm một người bạn của chúng ta, đã ra tay nghĩa hiệp & rất quan tâm, gần gũi với bạn Phú, đó là NGUYỄN MINH ĐẠT. Bạn bè cho biết thời gian gần đây Đạt đã hỗ trợ cho bạn Phú rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Hoài cảm nhận được nỗi lo của Đạt dành cho Phú. Đã tới lúc chúng ta nghĩ đến việc giúp cho bạn Phú "cái cần câu", vì:
"Cho một con cá, nuôi sống một ngày.
Cho một cần câu, nuôi sống cả đời".
Không biết Hoài nghĩ như vậy có đúng không? Mong các bạn góp ý thêm. Bạn Phú cần một công việc phù hợp không chỉ vì tiền, mà đó còn là một phương thuốc hữu hiệu, giúp giảm nhẹ nỗi đau về tinh thần & cảm thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội, cho gia đình.
Có lẽ việc này cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người, vậy bạn nào nhận được thông điệp này, vui lòng nhắn tin cho ít nhất 3 người bạn khác cùng vào xem blog của 12AB, để có nhiều người biết & đó cũng là cử chỉ đẹp góp phần tăng cơ hội cho bạn Phú. Mong muốn được "đứng trên đôi chân của mình" của Phú thật đáng trân trọng. Hy vọng các bạn 12AB sẽ lại một lần nữ đem lại điều kỳ diệu cho bạn Phú, đó cũng là điều kỳ diệu cho chính chúng ta.
Chúc tất cả các bạn ngày càng thành đạt và hạnh phúc.
22g55, ngày 29 tháng 5 năm 2007.
Tiến Hoài

May 29, 2007 at 8:56 AM  
Anonymous Anonymous said...

ALO!
Cháu chào co chú!
Công việc của mọi người ra sao ạ? Lâu lắm rùi không có cô chú nào vô blog nhi?!
Vậy tình hình sức khỏe của chú Phú sao rồi ạ? Chú ấy đã có việc làm chưa? Cháu đang tuyển Maketing cho công ty, không biết chú ấy có thể làm được không ạ? Cháu được biết chú ấy từng làm ở Qũy CEP, có lẽ sẽ có nhiều mối quan hệ. Để cháu nói sơ về công việc bên cháu nhé: Bên cháu sản xuất mực in lụa ( use in trên quần áo, giày dép). Công việc của Maketing là liên hệ với các nhà Sản xuất, khiến họ quan tâm đến mặt hàng của mình... Do sản phẩm của bên cháu cung cấp trực tiếp cho nhà sản xuất nên công việc khó khăn hơn so với mặt hàng cung cấp cho người tiêu dùng, vì vậy cần tận dụng hết những mối quan hệ, giới thiệu của bạn bè. Cháu nghĩ về điều này các cô chú có thể giúp được chú ấy. Bởi Ngân hàng là ngành tổng hợp mà, hì hì!
Sản phẩm bên cháu tính theo kg và giá USD, trung bình giá khoảng 7.5 USD/kg, bán hàng ăn theo phần trăm + lương chết.
Uh, cháu rất mong có thể góp một chút tình cảm của mình vào 12ab!
Cháu chào cô chú, chúc cô chú có những ngày hạnh phúc và thành công!
Liên lạc với cháu nhe!
Phạm Hà Nguyên
0902 200679

September 12, 2007 at 8:44 PM  
Anonymous TRANBAPHUOC said...

Đã lâu không vào web12ab, nay vào lại thấy chạnh lòng. Có lẽ cháu Nguyên nào đó còn siêng vào web hơn mình nhỉ?.
Không biết sắp tới họp lớp có còn đông đủ không?
Dẫu sao xin chúc sức khỏe đại gia đình 12ab, chúc mọi người thật hạnh phúc và hẹn gặp nhau thật vui vẻ! TBP 12/11/2007

November 11, 2007 at 5:27 PM  
Anonymous Trần Bá Phước said...

Hôm qua đi dự đám cưới Ái Lan, gặp một số bạn. Ai cũng hỏi nhau không biết có họp lớp không.
Có họp lớp không các bạn ơi!?
Sao im lặng vậy ta!???

November 19, 2007 at 1:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

be thuy dung
xin chao cac co chu!chau la con cua mot thanh vien trong gia dinh 12AB

November 21, 2007 at 5:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

chào tất cả các bạn 12ab, qua đây có quý danh là Li Thiên: chúc các bạn năm Mậu Tí tiền vô bạc tỉ, tiền ra ri rí, vạn sự như ý.

February 9, 2008 at 1:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

LA CHAU HA NGUYEN DAY A, LAU ROI CHAU MOI VO WEB CUA CO CHU, HOM NAY CHAU BUON LAM, EM TRAI CHAU CA DO BONG DA HET MUOI MAY TRIEU, GIO CHAU KHONG BIET LAM SAO, BO ME THI O XA. EM CHAU CHANG CHIU HOC HANH DANG HOANG NHUNGUOI TA, DU CHAU KO CO TIEN DI HOC TIEP LEN DAI HOC NHUNG CUNG CO CHO NO DI HOC MOT TRUONG TRUNG CAP VAY MA DONG TIEN HOC ROI MA ...
GIO CHAU LO SO NO SE MANG GIAY TO NHA DI CA DO NUA
MOI KHI GAP KHO KHAN HAY CHAN NAN CHAU DEU SUY NGHI " NGAY MAI MINH PHAI LAM VIEC THAT CHAM CHI" NHUNG BAY GIO CHAU DANG NGHI NGO SUY NGHI CUA MINH, MOI THU CHI CHAU VA CHAU TAO RA DEU BI EM TRAI DO XUONG SONG SUONG BIEN HET
BAN CHAU NOI, NGUOI NHU CHAU THI LUC NAO ONG TROI CUNG "KHUYEN MAI" THEM CHO MOT NGUOI GIONG NHU EM TRAI CHAU, THAT SU KHONG PHAI MOT MINH MINH CO GANG LA DUOC.
LAM LUC CHAU NGHI MOT CACH TOI LOI RANG "GIA MA KO CO GIA DINH KHONG CO QUA KHU THI SE KO PHAI MET MOI NHU THE NAY"
HIEN GIO CHAU VAN LAM KE TOAN CHO CONG TY HOA CHAT HAN QUOC, CONG VIEC KHA TOT, CHAU CO CO HOI DUOC DI GAP RAT NHIEU CONG TY BAN HANG, VUI LAM, CHAU LAI KIEM LUON CA VIEC KINH DOANH NUA, TRONG MOT CHAU DA KY DUOC 4 HOP DONG KINH DOANH ROI DO. AP LUC TU CONG VIEC THI IT MA AP LUC GIA DINH THI NHIEU, CHAN QUA CO CHU A. GIO KHOAN NO CUA EM CHAU KO BIET LAM THE NAO, CHAU SO NO TUNG BAN MA LAM LIEU, CHAU SO MAT NHA, SO MOI TOI DI NGU LAI MO THAY NO NGHIEN HUT VA BI NGUOI TA DANH DAP

July 4, 2008 at 3:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hi all
Đi đâu hết rồi nhỉ, chẳng thấy..."ma" nào vào trang web này từ năm ngoái tời giờ? Sắp họp lớp rồi, có chương trình gì hoành tráng không nhỉ. Lâu quá không gặp ai, ...nhớ quá.:-)

Thu Phương
10 Nov 2008

November 9, 2008 at 9:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

Chào các bạn 12AB,
Nhân dịp đón mừng Xuân Kỷ Sửu, H thân gởi đến tất cả các bạn & gia đình lời chúc sức khoẻ, may mắn & hạnh phúc.
Các bạn có dịp vào blog của 12AB mà có thay đổi thông tin cá nhân như số ĐT, địa chỉ ... cũng có thể cập nhật cho cả lớp cùng biết nhé.
Nhân đây, H cũng xin đề nghị các bạn, của ít lòng nhiều, đóng góp giúp đỡ cho gia đình bạn Phú.
Bạn Phú sức khoẻ đã tốt hơn rất nhiều, trí nhớ có cải thiện, biết tự nấu ăn, ... nhưng vẫn chưa thể gọi là bình thường. Chính vì vậy việc viếng thăm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đều rất quý báu. Các bạn có thể hỗ trợ bằng cách đến nhà thăm Phú hoặc chuyển khoản cho Sương nhờ chuyển giúp cho Phú (nhà Sương gần nhà Phú) theo chi tiết sau:
Gia đình Phú hiện nay đang tạm trú tại: 122 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q. Gò Vấp.
Con hẻm vào nhà Phú nằm trên đường Thống Nhất, giữa đường Phan Văn Trị & Nguyễn Văn Lượng.
Nếu các bạn đi đường Nguyễn Oanh rẽ trái qua Nguyễn Văn Lượng - rẽ trái qua Thống Nhất thì hẻm nhà Phú nằm bên trái giữa Tiệm tạp hoá Lien Thanh & Tiệm ĐTDĐ khá lớn.
Vừa rẽ vào bên tay phải có con đường rất nhỏ (chỉ vừa 1 chiếc xe) vào khu nhà cho thuê. Tính từ cuối lên thì nhà Phú ở căn thứ 3.
ĐT của Thanh-Vợ Phú: 0903.697436
Số TK của Thái Thị Ngọc Sương tại Ngân hàng INDOVINA - 39 Hàm Nghi, Q.1, Tp. HCM - 1016383

January 15, 2009 at 11:45 PM  
Anonymous Anonymous said...

Quoc Anh - ACB here!
Co ban nao biet lop minh co ai o Dong Thap, Kien Giang, Tay Ninh khong nhi? Thong bao cho minh biet voi co nhieu chuc vu quan ly ngon lanh dang can tuyen do.

February 12, 2009 at 12:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

So dien thoai cua Quoc Anh: 0913.474.605

February 12, 2009 at 12:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chau chao co chu!
Lau roi ko thay co chu vo tham web cua 12ab nhi? Co le cong viec cua moi nguoi deu ban. Hi hi, ko ai vo web nen chau se "chiem" trang web nay lam blog cua chau luon do nha.
Cong viec cua chau tot ca, gio em chau va chi chau deu co gia dinh ca roi, bo me chau rat mung khi em chau lay vo, mong rang se quan ly duoc tinh choi boi cua no. Hi hi, nhung do cung chi la hy vong thoi, no van co ban , ca do nhu xua, gio chi toi vo no thoi. Nhin canh cua no chau so lay chong wa, em dau chau thinh thoang lai khoc thut thit.
Chau sap co chau noi va chau ngoai nua, cung thay vui len roi a.

May 6, 2009 at 10:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

Một ngày lục tìm tên mình trên google lại tìm lại được blog của lớp, nhưng các comments đã lâu rồi , k ai ghé thăm, quản lý (Q.A bận rùi), để cho cháu nào đó tha hồ kể lể...
để lại vài dòng kỷ niệm, chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và ngày càng thành đạt. minhvan

June 15, 2009 at 4:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ban Phu dao nay do lam roi: Nho duong di rat tot, choi co tuong gioi, giup vo lam viec nha, choi voi con, biet binh luan viec phai-trai ...

Nhung gay hon truoc day, thinh thoang van nong tinh khi vo noi nhieu, doi khi tu di xe den tham ban...

Ngoc Suong

November 12, 2009 at 7:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

GẦN TỚI NGÀY HỌP LỚP RỒI (CHỦ NHẬT06/12/2009). NGHE NÓI TẬP TRUNG Ở VĂN THÁNH HẢ CÁC BẠN? BP

November 19, 2009 at 7:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and
thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking over your web page repeatedly.


Review my webpage - französischkurs für anfänger
my site :: wordpress professional themes

February 21, 2013 at 6:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

Excellent blog here! Also your site loads up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as quickly as yours lol

my web-site; schnelle diäten kostenlos

February 22, 2013 at 4:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be at the web the easiest factor to remember of.
I say to you, I definitely get irked while other people think about issues that they plainly do not understand about.
You managed to hit the nail upon the highest and also
outlined out the whole thing without having side-effects , other people can
take a signal. Will probably be again to get more.
Thank you

Here is my site aminosäure zum abnehmen

February 22, 2013 at 5:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

There is definately a lot to learn about this topic.

I like all the points you've made.

my homepage :: acai berry diet

February 25, 2013 at 2:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hello, i think that i saw you visited my web site
thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Take a look at my webpage :: steuerberaterin

February 25, 2013 at 3:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

It is not my first time to pay a visit this website, i am visiting this web site dailly and get nice facts
from here every day.

Also visit my web-site - amundi alternative investments
Also see my site :: Anlageberater in Mainz

February 25, 2013 at 4:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

Greate pieces. Keep posting such kind of info
on your site. Im really impressed by your site.

Hi there, You have performed a great job. I'll definitely digg it and for my part suggest to my friends. I'm
confident they'll be benefited from this website.

my site :: paleo-diät-rezepte

March 6, 2013 at 7:17 PM  

Post a Comment

<< Home